De opname van de gemeente

Een belangrijk onderdeel van ons geloof is dat het niet stopt als we sterven. De dood is niet het eindpunt. Eens zullen we weer levend worden. Maar wat gebeurt er dan? Als je aan gelovigen deze vraag voorlegt, krijg je verschillende antwoorden. Sommigen verwachten het koninkrijk binnen te gaan, zoals Jezus dat verkondigde aan het volk, anderen denken juist aan de hemel. Wat kunnen we daarover terugvinden in de Bijbel? Wat lezen we bij Paulus, de apostel voor ons niet-Joden?

Paulus had aan de Thessalonicenzen het evangelie verkondigd, en ze verteld dat ze mochten uitzien naar het moment dat Christus terugkomt uit de hemel voor zijn gemeente, voor ons. Dit duurde alleen langer dan de Thessalonicenzen gedacht hadden. Toen er enigen van hen stierven, werden ze ongerust. Wat gebeurt er dan met hen? Straks komt Christus terug, en dan zijn zij er al niet meer bij…

Paulus gaat in op deze vraag in 1Thessalonicenzen 4:13-18

Hij stelt ze gerust. Ook zij zullen erbij zijn. Degenen die sterven voor de komst, zullen opstaan en samen met zij die dan nog leven Hem tegemoet gaan in de lucht. Wat een wonderlijk vooruitzicht! Maar als we kijken naar wat ons lichaam nu aankan, dan roept het misschien vragen op. Als we de lucht in zouden gaan met ons lichaam, zouden we snel te weinig zuurstof krijgen of onderkoeld raken. Ons lichaam is er niet voor gemaakt om de aarde te verlaten. Wat voor lichaam krijgen we dan?

Ook de Korinthiërs vroegen zich dat af. In 1Korinthe 15:35-54 gaat Paulus hierop in. Hij laat zien dat het lichaam dat we krijgen verschilt van ons huidige lichaam, zoals de zon verschilt van de maan. Ons oude lichaam is sterfelijk, zwak, ziels, maar het nieuwe, hemelse lichaam is onsterfelijk, krachtig en geestelijk. Wat een verschil! Kan je je voorstellen hoe dat moet zijn? Ons huidige lichaam is kwetsbaar en sterfelijk, het mist de kracht om de verleidingen te weerstaan die op ons afkomen en zal eens sterven. Maar ons nieuwe lichaam zal worden beheerst door geest, door Gods kracht. Het zal niet meer kunnen sterven, heeft geen last meer van de zonde en zal dezelfde eer en heerlijkheid hebben als de opgestane Christus nu al heeft. Deze verandering van ons lichaam zal allemaal in een oogwenk gebeuren, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuinstoot.

Wat gebeurt er dus als Christus terugkomt? Zij die gestorven zijn en zij die nog leven zullen samen opgenomen worden, Hem tegemoet in de lucht. Dit gebeurt in drie fasen:

De Heer zelf zal het bevel geven, en de stem en de bazuin laten horen als teken van de opname, de wegrukking. Dit zal een enorme vreugde geven, eerst aan zij die al gestorven zijn, die te rusten zijn gelegd. Aan hun ‘wachten’ in de dood, waar ze zichzelf niet van bewust zijn geweest, is een einde gekomen. Zij zullen hun opwekking zo ervaren, alsof het direct volgt op het moment dat ze stierven.

De Heer zelf zal ook zij die nog leven roepen. Bij de laatste bazuin zullen hun lichamen veranderen in een ondeelbaar ogenblik, en zij zullen onsterfelijk, krachtig en geestelijk. Ze zullen een eonische (eeuwige) woning aandoen. Dan is het sterfelijke door het leven verslonden! We zullen dan een lichaam hebben dat gelijkvormig is aan Zijn heerlijkheidslichaam Fil 3:20,21.

De Heer zelf zal daarna de twee groepen gelovigen, die allemaal een vernieuwd lichaam hebben gekregen, tegelijk en met elkaar opnemen, wegrukken van deze aarde, in wolken. Daar zal Hij zijn om hen te ontmoeten. En dan zullen wij altijd bij Hem zijn! Om verder te lezen over waar we dan precies heengaan en wat we gaan doen, lees het artikel ‘Hoe zit het met de hemel?’.

Wat een heerlijk vooruitzicht is dat, zeker als we kijken naar de moeiten en het verdriet dat we op aarde zo vaak meemaken. Paulus zegt in een andere brief, dat het lijden van deze tijd het niet waard is vergeleken te worden met de heerlijkheid die we zullen ervaren Rom 8:18. Laten we elkaar bemoedigen met deze woorden!

Thijs Amersfoort
Herschrijving van de folder “Geloof je in de opname van de gemeente?

Lees meer over dit onderwerp in UR 2016 kwartaal 4 – de laatste bazuin.

Verwante onderwerpen:

Opname
Deel met anderen