Dingen die te denken geven

Na een evangelisatiebijeenkomst bracht ik een huisbezoek aan een man, van wie kinderen gered waren tijdens de bijeenkomsten. Ik vroeg hem of hij Christus wilde aannemen als zijn persoonlijke Redder. Hij staarde naar de grond. Ik hoopte vurig dat hij “ja!” zou antwoorden. Toen keek hij op en gaf een antwoord dat mij aan het denken zette: “Als wat u spreekt waar is, betekent het, dat een van mijn zoons nu in de hel is. En als hij daar inderdaad is, wil ik daar ook zijn.”

Een tweede ontmoeting die mij aan het denken zette, deed zich voor toen ik van een vriend een boek kreeg dat over eeuwen ging. Hoewel ik het niet met alles wat erin stond eens was, raakte ik wel van twee dingen overtuigd: 

 • In de grondtalen van de Schrift staat geen woord dat iets oneindigs zoals “eeuwig” uitdrukt; 
 • Het Griekse woord dat gewoonlijk met “eeuw” vertaald is, eon (Strongnr.165), kan onmogelijk een tijd zijn die eindeloos is of een tijd zonder begin dan wel zonder einde. Want is het niet raar om te spreken van “in alle eeuwigheid” (o.a. Rom. 16:27) of “van eeuwigheid tot eeuwigheid” (o.a. Ef. 3:21). En waarom zou datzelfde Griekse woord ook met “wereld” (o.a. Ef. 2:2) of “tijd” (1Cor. 1:20) of “oudsher” (Lu. 1:70) vertaald moeten worden?

Een derde gelegenheid waarbij ik aan het denken gezet werd, was het bezoek dat een treinmachinist en een politieagent mij brachten. Zij wilden het hebben over de prediking van Gods Woord zoals ik dat toen nog meende te begrijpen. We spraken bijna 4 uur lang met elkaar. Na hun vertrek moest ik erkennen dat alles wat mij geleerd was tijdens mijn theologiestudie en ik in de twintig jaren erna gepredikt had, schipbreuk geleden had. Want ik had hun kritiek niet kunnen weerleggen en ook de Bijbelvertaling had mij geen uitkomst kunnen bieden.

DE VOLGENDE VRAGEN LAGEN MIJ ZWAAR OP DE MAAG: 

 1. Als God wil dat alle mensen behouden (gered) worden, maar de meeste mensen gaan verloren – hoe kan God dan almachtig zijn? (1Tim. 2:3,4
 2. Als Christus de verzoening voor de zonde van hele wereld is, stierf Hij dan tevergeefs voor degenen die toch verloren gaan? (1Joh. 2:2
 3. Als God alle dingen wederzijds met Zichzelf door Christus verzoend heeft, hoe kunnen mensen dan voor altijd in een hel gekweld worden? (Col. 1:20
 4. Hoe kan God in Christus alle dingen onder één Hoofd samenvatten, terwijl miljoenen eindeloos van Hem vervreemd zullen blijven? (Ef. 1:10
 5. Als allen sterven in Adam en in Christus veel minder mensen levend gemaakt worden, hoe kan genade dan overvloediger zijn dan zonde? (Rom. 5:20
 6. Als alle mensen veroordeeld zijn door Adams overtreding, waarom worden dan ook niet allen gerechtvaardigd door een daad van gerechtigheid? (Rom. 5:18
 7. Als allen sterven in Adam, waarom worden dan ook niet allen levend gemaakt in Christus? (1Cor. 15:22
 8. Hoe kan alle knie zich buigen en alle tong belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader, als zij niet verzoend zouden zijn? (Fil. 1:10-11
 9. Als Christus alleen onsterfelijkheid heeft, hoe kunnen doden dan nu reeds leven? (1Tim. 6:14-16; 1Cor. 15:53,54
 10. Waar staat in Gods Woord dat mensen na hun overlijden direct naar de hemel gaan? 
 11. Als de slechte mensen na hun sterven naar de hel gaan, waarom worden zij dan later opgewekt en gericht? (Openb. 20:11-15
 12. Wanneer de poel van het vuur de tweede dood is, wat gebeurt er met de slechte mensen als ook die dood vernietigd wordt? (1Cor. 15:26
 13. Hoe kan er sprake zijn van “eeuwig verderf” (2Thes. 1:9) als God dan Redder van alle mensen is, niet alleen van gelovigen? (1Tim. 4:10
 14. Als Christus voor altijd regeert, zou Hij dan nooit troonsafstand doen? (1Cor. 15:25-28
 15. Zal God eigenlijk wel alles in allen worden? (1Cor. 15:28) 

Is het niet verbazingwekkend, dat zoveel dogma’s die niet in de Schrift geleerd worden door vele mensen toch voor waar aangenomen zijn? In de moderne tijd beschikken wij gelukkig over meer faciliteiten dan ooit tevoren om precies te kunnen nagaan wat er in Gods Woord, d.w.z. in de Hebreeuwse en Griekse Schrift, werkelijk geschreven staat. Wie dat met een onbevangen en dorstig hart doet, zal bemerken hoe waar het is dat het Woord leven is (Joh. 1:4).

FEITEN DIE U HELPEN GEZOND TE DENKEN 

 1. De heilige Schrift is niet in het Nederlands geschreven, maar in het Hebreeuws, Aramees1 en Grieks;
 2. De Bijbels die wij vandaag de dag raadplegen, zijn slechts vertalingen van Gods Woord en kunnen daarom nooit de betrouwbaarheid van de heilige Schrift evenaren. 
 3. Foutieve versies en foutieve woordinterpretaties zijn de voornaamste oorzaak van het grote aantal kerkscheuringen, afscheidingen en sektevormingen binnen het christendom. 
 4. Onnauwkeurige vertalingen van Gods Woord hebben gelovigen op het verkeerde been gezet, Bijvoorbeeld met Ef. 5:22-23 in de Nieuwe Bijbelvertaling:
  “Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft.” 
  Direct vanuit het Grieks volgens de concordante methode vertaald, staat daar iets van geheel andere strekking: 
  “De vrouwen, laten zij zich aan hun eigen man onderschikken als aan de Heer, omdat de man het hoofd is van de vrouw, zoals ook Christus het Hoofd is van de uitgeroepen gemeente en: Hij de Redder is van het lichaam.” 
  In Gods Woord blijkt de man-vrouw verhouding in een huwelijk dus anders te zijn dan de eerste Nieuwe Bijbelvertaling ons voorspiegelt: geen kwestie van gezag, maar van liefde en zorg!
 5. Het grootste deel van de Bijbel betreft Gods volk Israël met zaken waarvan wij wel kennis mogen nemen, maar die ons niet direct aangaan. Voorbeeld: Jacobus richt zich exclusief tot de twaalf stammen. Daarom is deze brief vaak zo afwijkend van Paulus’ brieven (vgl. Jac. 5:14-16 met 1Tim. 5:23; Jac. 4:9 met Col. 3:16; Jac. 2:24 met Rom. 3:28).2
 6. De Waarheid voor de gemeente, die het lichaam van Christus is, vinden we in de 13 brieven van Paulus. Lees Ef. 3:9
 7. Er is geen Hebreeuws of Grieks woord in de Schriften, dat de vertaling met “hel” ondersteunt. Het Hebreeuwse woord sheol en zijn Griekse evenknie hades hebben slechts betrekking op wat wij het dodenrijk noemen, letterlijk het “onwaarneembare”. Het gehenna is de vuilnisbelt van Jeruzalem en niet de traditionele hel. De poel des vuurs is de tweede dood die als laatste vijand opgeheven wordt en dus evenmin de hel. Hetzelfde geldt voor de tartarus. De vertaling met “hel” is een kwestie van inleg en misinterpretatie.3
 8. Nergens staat in de Schrift, dat de ziel van de mens onsterfelijk is. Wij doen onsterfelijkheid aan bij de opstanding (1Cor. 15:53). Christus als Enige heeft onsterfelijkheid (1Tim. 6:16). 
 9. Natuurlijk zouden wij geen moment willen suggereren, dat de zoon aller weerspannigheid het gericht zal ontlopen. Alle doden, groot en klein (behalve zij die van Hem zijn bij Zijn aanwezigheid – 1Cor. 15:23), zullen voor de Grote Witte Troon komen te staan om gericht te worden. Zij zullen gericht worden volgens de waarheid (Rom. 2:2), overeenkomstig werken (Rom. 2:6; Op. 20:12,13). 
1. Het eerste gedeelte van Genesis 31:47, Ezra 4:8 tot 6:18 en Ezra 7:12-26, Jeremia 10:11, Daniel 2:4 tot 7:28.
2. Zie het artikel ‘Het adres op de envelop‘.
3. Zie artikel ‘Is er een hel?

Toen zij de eerste druk van dit artikel lazen, oordeelden veel van mijn vrienden al snel dat ik het geloof verloren zou hebben, omdat ik niet predikte wat de kerk leerde. Opgewekt heb ik die kritiek beaamd. Want ik had inderdaad het geloof verloren dat het traditionele christendom huldigt in bijvoorbeeld de leer van de drie-eenheid, de prediking van hemel en hel, het denken over de onsterfelijke ziel enzovoort. Ik geloof nu in één God, de Vader, en één Here, Jezus Christus (1Cor. 8:6). Ik ben gestopt bepaalde dogma”s te prediken die onschriftuurlijk zijn, zoals het beruchte dreigen met de hel. Ik ben zo inderdaad veranderd, maar net als een puppy waarvan de oogjes zijn opengegaan.

In de jaren die volgden, heeft concordante studie van de heilige Schrift vele vragen beantwoord, waarop universiteit, bijbelschool, geleerden en commentaren mij het antwoord schuldig waren gebleven. Als nooit tevoren ben ik verwonderd, geboeid en verblijd door wat er werkelijk in Gods Woord staat. Het spreekt van een God Die rechtvaardig is, Die liefheeft en Zich met de wereld verzoend heeft, Die in alle dingen werkt naar de raad van Zijn wil. Ik acht het dan ook een enorme eer Hem als slaaf te mogen dienen, ook al word ik erom voor gek verklaard.

Oorspronkelijk artikel: V.E. Jacobson
© 1994 & 2019 Stg. E-H Depot Nederland; ingrijpend opnieuw bewerkt
Verwante onderwerpen:
Eeuwig en eeuwigheid
Hel
redding
rechtvaardigheid
hemel
opstanding
verzoening
Deel met anderen