De kalender van God

Inleiding

De kaart bij deze studieserie (download hier) laat ons de voornaamste tijdvakken zien en hun onderlinge samenhang, zoals wij die uit de Heilige Schrift kunnen afleiden. Het door elkaar halen van deze tijdvakken of er totaal aan voorbijgaan, veroorzaakt naar onze stellige overtuiging de verwarring die er omtrent het einddoel van de schepping bestaat.

Zoals wij in ons dagelijks leven een kalender nodig hebben die ons dag, week, maand en jaar aangeeft, zo heeft ook God ons een kalender gegeven, opdat wij de weg zouden kunnen vinden door de ontzagwekkende gebeurtenissen heen, die zich voltrekken naar Zijn raadsbesluit.

Wij werken een week lang en rusten dan uit. Zo doet God het ook, wanneer Hij de aarde herstelt. Voor onze bezigheden delen wij het jaar in twaalf maanden in – Hij laat de dingen, die het mensengeslacht aangaan, binnen twaalf verschillende ‘perioden van beheer’ gebeuren. (Daaronder wordt verstaan: een manier waarop God zaken laat verlopen in een bepaalde periode. God geeft regels tijdens een bepaald gedeelte van Zijn plan met de schepping). Langere tijdvakken plegen wij tot perioden van vijf jaar te groeperen en veelvouden daarvan noemen wij ‘decennia’ en ‘eeuwen’. Zo heeft God ons ook vijf eonen of tijdperken gegeven.

De geschiedenis van het heelal kan vanuit veel gezichtspunten bekeken worden; haar indeling wisselt dan ook afhankelijk van hetgeen centraal wordt gesteld. Wij kunnen onderscheiden:

  1. Twee geweldige scheppingen met daarnaast drie bijzondere scheppingen;
  2. Drie hemelen en aarden: naar hun stoffelijke aard;
  3. Vijf werelden: vanuit zedelijk oogpunt;
  4. Vijf eonen: naar de duur en het karakter van iedere wereld;
  5. Twaalf perioden van beheer: met het oog op de gang van zaken in de samenleving;
  6. Het zesdagen-werk: om de tweede aarde te herstellen;
  7. De vier regeerders: zonde, wet, genade en gerechtigheid;
  8. Drie dagen: ten aanzien van de afwikkeling van de aardse zaken.

Daar komen verschillende tijdvakken bij die wij afzonderlijk met ‘era’s’ aanduiden, indien er sprake is van bijzondere gebeurtenissen of ongewone daden van God.

Om deze machtige ordeningen met één blik te kunnen bekijken hebben wij een kaart uitgewerkt, waarop duidelijk zichtbaar wordt hoe de verschillende werken van God in de tijd met elkaar samenvallen. Alleen de meest opvallende en moeilijkste schriftplaatsen werden aangehaald of verkort vermeld, zo kan de kaart stimulerend werken en wordt de vloeiende structuur van het levende Woord niet in starre vormen geperst.

Het gedeelte van de kaart, dat weggevouwen kan worden, bevat de geheimenissen, die pas na Israëls verblinding geopenbaard zijn.

Het is de bedoeling om het begrijpen van deze unieke en blijde toekomstverwachting te vergemakkelijken en die zo op juiste waarde te kunnen schatten. Want slechts vanuit dat standpunt krijgen wij op al het andere een juiste visie. Daarom geven wij bovendien een schets van de gebieden van onze zegeningen. Deze onthullen ons het hoogste geluk waartoe wij geroepen zijn. Moge het daarom zo zijn, dat wij ons in de geest met Christus aan de rechterzijde van God neerzetten en vanaf deze troon het wijde landschap van de geschiedenis van het heelal overzien! En moge dat aan ons hart de diepten van de wijsheid, waarheid en liefde van God openbaren!

De gangbare bijbelvertalingen zijn zo tegenstrijdig in hun gebruik van de uitdrukkingen, waarvan God zich bediend heeft, toen Hij ons Zijn kalender gaf, dat zij eerder belemmerend dan verhelderend werken. Daarom zijn de talloze kaarten van tijdperken en ‘perioden van beheer’ vol verwarring. Op sommige kaarten zijn zelfs de langste tijdvakken, de eonen, onderafdelingen van de veel kortere tijdvakken, de perioden van beheer. Of wij lezen van het tijdperk van de aartsvaders, van de wet en van het evangelie, terwijl die toch slechts deel uitmaken van onze tegenwoordige boze eon (Galaten 1:4). Om deze verwarring te vermijden gebruiken wij consequent het woord ‘eon’ (Grieks: aion) en baseren alles op een nauwkeurige en met zichzelf overeenstemmende (= concordante) vertaling van het Woord van God.

A.E. Knoch
Deel met anderen