Gods plan en vrije wil

8. De drie dagen

Drie totaal verschillende perioden volgen op de zondeval van de mens. De eerste twee moeten de schade weer herstellen. Aanvankelijk liet God de mens de vrije hand, opdat deze bewijzen zou, wat Hij vermocht. Dit is de ‘dag van de mens’. Deze loopt ten einde als IEUE, de God van Israël, de zaak in handen neemt. Dan …

8. De drie dagen Lees meer »

7. De vier regeerders

ZondeDe zonde voert heerschappij door de dood van Adam tot Mozes (Romeinen 5:14 e.v.). Adams geestelijke leven kon bestaan door de tegenwoordigheid en de gunst van de Heer. Toen Deze Zich in de hemel terugtrok, werd de mens ongevoelig voor Hem. Wat op zijn leven een stempel drukte was niet de nabijheid Gods, maar Diens …

7. De vier regeerders Lees meer »

6. De zeven dagen

Vanaf de nederwerping van de eerste aarde (Genesis 1:2) tot en met haar herstel (Genesis 2:2) tellen wij zeven dagen. Het volgende is geen ‘scheppingsverhaal’, maar het verslag van het herstel van de schepping nadat de eerste schepping in verval geraakt was. Het eerste hoofdstuk van de Bijbel meldt ons drie verschillende scheppingen. Elke schepping was volkomen, …

6. De zeven dagen Lees meer »

5. De twaalf perioden van beheer

Zo werd in het beheer van Noach aan de mensen volmacht gegeven om recht te doen gelden en bestuursvormen in te stellen, die staande gehouden werden door rechtspraak. Het misbruik van deze autoriteit leidde tenslotte tot de Babylonische ballingschap. De hoofdgedachte is bestuur, handhaving en beheer. Een groot deel van de verwarring, die in de …

5. De twaalf perioden van beheer Lees meer »

4. De vijf eonen of tijdperken

Gods heerlijkheid moet tot uitdrukking kunnen komen, aan het daglicht kunnen treden. De Zoon, de afstraling van deze heerlijkheid (Hebreeen 1:2) voert dit goddelijke raadsbesluit uit. Hij is Gods Woord en Openbaring (Johannes 1:1). Door Hem en met het oog op dit doel maakte God de eonen. Er is ooit een tijd geweest, dat er …

4. De vijf eonen of tijdperken Lees meer »

3. De vijf werelden

Ordening of systeem lijkt de belangrijkste betekenis van kosmos te zijn, als de geest van God het woord gebruikt. De zondvloed moest niet alleen de zondaren verdrinken. Maar: het moest ook aan het toenmalige monsterachtige systeem, dat al het aardse bedreigde, een einde maken. Daarom lezen wij: ‘Hij spaarde de wereld van de voortijd niet’ (2Petrus 2:5). …

3. De vijf werelden Lees meer »

2. De drie hemelen en aarden

De hemel en de aarde, die wij thans kennen, gaan voorbij. Zij zijn vergankelijk. Zesmaal wordt ons dit in de Schrift verzekerd (Mattheus 5:18; 24:35; Marcus 13:31; Lucas 16:17; 21:33; 2Petrus 3:10) en de zevende maal wordt ons gezegd: Hiermee stemmen de woorden in de tweede brief van Petrus overeen. Nadat hij zijn lezers aan …

2. De drie hemelen en aarden Lees meer »

1. De twee geweldige scheppingen

Scheppen – te onderscheiden van verwekken en het tegendeel van evolutie – was geen éénmalige daad zoals misschien velen menen. Gods schepselen werden trapsgewijze tot leven geroepen. Dat is Zijn manier van handelen. Evolutie of geleidelijke ontwikkeling is de manier van de tegenstander (satan). Hij glijdt voorbij zoals de slang (op de kaart). Het eerste …

1. De twee geweldige scheppingen Lees meer »

De kalender van God

Inleiding De kaart bij deze studieserie (download hier) laat ons de voornaamste tijdvakken zien en hun onderlinge samenhang, zoals wij die uit de Heilige Schrift kunnen afleiden. Het door elkaar halen van deze tijdvakken of er totaal aan voorbijgaan, veroorzaakt naar onze stellige overtuiging de verwarring die er omtrent het einddoel van de schepping bestaat. …

De kalender van God Lees meer »

De Godheid van God

God en de mens Het Griekse woord theosθεος, dat in onze Nederlandse vertalingen met God vertaald is, betekent: Plaatser: Hij, Die alles en iedereen plaats geeft, in Zijn plan, in Zijn schepping. Een mens hoort Zijn woord: dat alles uit God is. God beoogde dat zonde een belangrijke functie heeft in Zijn plan. Vragen worden gesteld, …

De Godheid van God Lees meer »