DE NEDERLANDSE CONCORDANTE VERTALING

Het kostbaarste bezit van een gelovige is zijn Bijbel. Daarin is Gods woord geopenbaard. Het corrigeert ons, geeft richting, voedt ons op en maakt ons klaar om in Gods dienst te staan 2Tim 3:16,17. Er is tegenwoordig geen tekort aan uitspraken van mensen te vinden, maar vergeleken met Gods woord zijn ze zonder waarde.

Veel moderne vertalingen proberen de betekenis van de oude Griekse en Hebreeuwse teksten over te zetten in begrijpelijk Nederlands. Zij overbruggen de kloof in tijd en taalgebruik door niet altijd woorden letterlijk over te zetten, maar waar iets niet direct duidelijk zal zijn voor de gemiddelde Nederlander, te zoeken naar een andere manier om dezelfde betekenis of gedachte uit te drukken.

Dit maakt zulke vertalingen goed leesbaar, maar het heeft ook nadelen. De vertaler moet dan namelijk eerst de betekenis van de tekst achterhalen, om die vervolgens over te zetten naar eenzelfde Nederlandse manier van uitdrukken. Soms zijn er bijvoorbeeld meerdere uitleggingen mogelijk voor een vers, waarvan dan één gekozen moet worden. Ook zullen dan onherroepelijk de overtuigingen van de vertaler of heersende traditie in de tekst terecht komen. Dan is het voor de lezer niet meer mogelijk om in zijn Bijbelvertaling te ontdekken wat er eigenlijk staat of kritisch de keuzes van de vertalers of de heersende overtuiging te onderzoeken.

De NCV is een studievertaling die zoveel mogelijk interpretatie uitsluit, en vooral wil weergeven ‘wat er staat geschreven’.

Dit is wat de Nederlandse Concordante Vertaling wil voorkomen; zij wil vooral weergeven ‘wat er staat geschreven’. Dit doet zij door, waar mogelijk, één Grieks of Hebreeuws woord altijd met één Nederlands woord vertalen. En niet alleen woorden zijn consistent vertaald, ook de grammatica. Ook Griekse werkwoorden, naamvallen en andere grammaticale constructies worden in vertalingen op vele verschillende manieren vertaald, waarbij opnieuw soms interpretatie en heersende opvattingen sturend blijken. In de Nederlandse Concordante Vertaling zijn per vorm of constructie enkele vaste regels opgesteld, hoe de betekenis het best overgezet kan worden uit het Grieks. Zo wordt ook daarmee zoveel mogelijk interpretatie en traditie vermeden.

Waar de context of de Nederlandse taal vereist dat er wordt afgeweken van de ‘letterlijke’ weergave, is dit duidelijk in de tekst aangegeven met tekens of verschil in kleur of letterdikte. Met behulp van het interlineair of uitleg bij klikken op een woord in de app kan nagegaan worden waarom is afgeweken. Ook elke weergave van een naamval, werkwoordsvorm of constructie is zo terug te vinden. De vertaling kan dus niet altijd zuiver ‘letterlijk’ zijn, maar door strikte regels wordt alleen afgeweken wanneer dit noodzakelijk is om de betekenis in het Nederlands over te zetten, en dus niet als een tekst moeilijk is of niet past in de opvatting van de vertaler of heersende overtuiging. Omdat het een studievertaling is, en leesbaarheid daarom niet voor betrouwbaarheid gaat, is het ook mogelijk veel dichter bij de grondtekst te blijven, en is extra interpretatie niet nodig.

Het voordeel van deze methode is dat de lezer, zonder Grieks of Hebreeuws te kennen, kan nagaan wat er in grondtekst staat. Wel wordt de vertaling er misschien lastiger door dan een NBV vertaling. Het is dan ook met recht een studievertaling. U zult daarom misschien aan de vertaling moeten wennen, maar als u haar regelmatig ter hand neemt en vergelijkt met bijvoorbeeld de NBV, dan wordt u duidelijk, dat in deze vertaling dingen onder woorden worden gebracht, die u niet eerder zo voor ogen hebben gestaan.

BETROUWBAAR

De NCV geeft zo zuiver mogelijk de grondtekst weer, maar houdt ook rekening met de Nederlandse taal, om niet alleen woorden maar ook hun betekenis over te zetten.

WETENSCHAPPELIJK

De vertaalmethode is gebaseerd op uitgebreid onderzoek en wordt ondersteund door de nieuwste inzichten in taalkunde en Griekse grammatica.

TRANSPARANT

Met het interlineair is precies na te gaan wat het Grieks zegt en wanneer is afgeweken. De uitleg bij vertaalkeuzes zijn ook na te lezen. Zo kan alles nagegaan worden.

VOORBEELDEN

ROMEINEN 8 – VLEES

Één van de vertaalprincipes van de NBV is dat er ‘contextueel vertaald’ wordt. Een woord krijgt zijn betekenis in de context, en wordt binnen die context dan zo vertaald. Een goed voorbeeld hiervan is de vertaling van het Griekse woord voor ‘vlees’ in Romeinen 8. Paulus stelt daar vlees tegenover de geest, als twee tegenstrijdige manieren van leven. Omdat vlees dan als beeld van onze lichamelijke verlangens gebruikt wordt, en dit niet een bekend beeld is in het Nederlands, vertaalt de NBV het met ‘menselijke natuur’ of ‘eigen natuur’. De ‘gezindheid van het vlees’ wordt dan ‘onze eigen wil’.

Om te lezen maakt dit het zeker begrijpelijker. Maar je dit stuk wilt bestuderen, dan mis je het verband tussen ‘vlees’ en ‘gezindheid van het vlees’, en verdwijnt het verband met andere passages waarin het woord ‘vlees’ gebruikt wordt. Bovendien is het God die door Zijn geest in ons het willen en het werken bewerkt Fil 2:13, dus is onze ‘eigen wil’ dan wel altijd hetzelfde als onze lichamelijke verlangens?

Alleen al binnen de Romeinenbrief vertaalt de NBV het woord ‘vlees’ met ‘nageslacht’, ‘lichamelijk’, ‘sterveling’, ‘begrip’, ‘eigen wil’, ‘zondige wil’, ‘eigen natuur’, ‘menselijke natuur’, ‘afkomst’, ‘afstamt’, ‘natuurlijke afstamming’, ‘volksgenoten’, of laat het woord helemaal weg. Dezelfde vertaalwoorden worden bovendien voor vele andere Griekse woorden gebruikt. De Nederlandse Concordante Vertaling zou overal gewoon ‘vlees’ handhaven. Dan is de tekst wellicht moeilijker, maar de betekenis is met het commentaar en door vergelijking met makkelijkere vertaling goed te achterhalen. Bovendien is de vertaling zo beter geschikt voor studie, omdat alle verbanden intact blijven. Voor andere vertalingen zouden vergelijkbare voorbeelden gegeven kunnen worden.

EFE 1:17 – EEN WENS VAN PAULUS

Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader in al zijn luister, u de Geest schenken die inzicht geeft in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen. NBV21
… opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen … NBG
… opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, … HSV
opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheidzv, jullie een geest moge geven van wijsheidzv en onthullingzv iin erkenning van zfHem, NCV
ινα
hina
opdat
ο
ho
de/het
θεος
theos
God
του
tou
van de/het
κυριου
kuriou
heer
ημων
hēmōn
van wij
ιησου
iēsou
Jezus
χριστου
khristou
Christus
ο
ho
de/het
πατηρ
patēr
vader
της
tēs
van de/het
δοξης
doksēs
heerlijkheid
δωη
dōē
moge (hij) geven
υμιν
humin
aan jullie
πνευμα
pneuma
geest
σοφιας
sophias
van wijsheid
και
kai
en
αποκαλυψεως
apokalupseōs
onthulling
εν
en
in
επιγνωσει
epignōsei
aan erkenning
αυτου
autou
van zelf
CGT
(Fil 2:12 – NCV)

Hier is goed te zien dat de NBV21, om een zin in natuurlijk Nederlands te krijgen, een aantal aanpassingen heeft gedaan. Zo wordt de lange zin waar dit vers onderdeel van is in de NBV21 in een aantal korte zinnen verdeeld om de leesbaarheid te verhogen. Het verband met het vorige vers, dat dit vers door “opdat” een doel geeft bij het voorgaande, is daardoor wel weg. De toevoeging van “al zijn” voor luister maakt het klinken als iets bekender dan het meer abstractere “van de heerlijkheid”, maar voegt wel zaken toe die er niet staan.

Het omschrijven van “geest van wijsheid en onthulling” in “de Geest die inzicht geeft in wat geopenbaard is” laat het “onthullen” niet meer slaan op de geest, maar op wat de geest openbaart. Als laatste is kennen een wat vlakke vertaling van het woord dat daar gebruikt wordt. Dat gaat niet alleen om kennen, maar ergens volledige kennis van hebben, wat in de NCV daarom met “erkenning” is weergegeven.

Zo is de NBV21 een vertaling die inderdaad natuurlijker Nederlands heeft en makkelijker leest, en ook de betekenis van het vers aardig overbrengt. Maar als je de details wilt bestuderen schiet de vertaling tekort. Daar heb je een betrouwbare studievertaling voor nodig, wat de NCV bij uitstek is.

EFE 2:4 – GOD HEEFT ONS LIEF

In dit vers is duidelijk te zien hoe de Nederlandse Concordante Vertaling telkens wanneer het afwijkt van een woord, dit laat zien door een teken in de tekst. (Klik op het woord voor uitleg over de leestekens) Maar waar het hier echt om gaat, is het verschil in de vertalingen van het stukje ‘God heeft ons lief’. Alle vertalingen maken er een (voltooid) verleden tijd van. De NCV vertaald het met een tegenwoordige tijd. Dat komt door de speciale werkwoordsvorm die het Grieks hier gebruikt.

Om de verschillen te begrijpen, moeten we even kort nagaan hoe het Grieks werkt. In onze taal is het bij werkwoorden vooral belangrijk in welke tijd ze staan: verleden, heden of toekomst. Er zijn echter ook talen, die de werkwoorden heel anders indelen, op basis van of een handeling is afgerond, nog voortgaat, of dat de handeling als geheel, als feit wordt weergegeven. In die talen drukken de werkwoorden niet of veel minder duidelijk tijd uit. Dat het ook zo is met het Grieks, wordt ondersteund door recente wetenschappelijke onderzoeken 1.

De werkwoordsvorm hier, herkenbaar aan het verhoogde ─ teken, drukt in eerste instantie niet zozeer verleden tijd uit, maar geeft de handeling als geheel, als feit weer. God heeft ons lief. De vertalingen kiezen voor een voltooid verleden tijd omdat ze Gods handelen met ons en Zijn motivatie, liefde, in het verleden plaatsen. Waar de context een handeling niet duidelijk in het verleden plaatst vertaald de NCV consequent het neutraal in de o.t.t., zoals ook hier.

Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, … NBV
God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, … NBG
Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, … HSV
4 God echter, Die rijk is iaan barmhartigheid dovvanwege zfZijn onmetelijke liefde wewaarmee Hij ons liefheeft NCV
4
ο
ho
DE/HET
de
δε
de
ECHTER
echter
θεος
theos
PLAATS-er
God
πλουσιος
plousios
RIJKe
rijke
ων
ōn
ZIJNde
zijnde
εν
en
IN
in
ελεει
eleei
aan-BARMHARTIGheid
aan barmhartigheid
δια
dia
DOOR
door/om/vanwege
την
tēn
DE/HET
de
πολλην
pollēn
VEEL
veel
αγαπην
agapēn
LIEFDE
liefde
αυτου
autou
van-ZELFDE
van zelf
ην
hēn
WELK
welke
ηγαπησεν
ēgapēsen
hij-LIEFheeft
hij heeft lief
ημας
hēmas
WIJ
wij
CGT
(Efe 2:4 – NCV)
1. Uit recente wetenschappelijke publicaties blijkt dat de meeste onderzoekers het erover eens zijn dat het Griekse werkwoord primair aspect, en pas secundair eventueel tijd uitdrukt. De betekenis van de vorm hier, een aorist, wordt dan ook niet meer omschreven als primair een verleden tijd, maar met de taalkundige term ‘perfectief aspect’ (de actie als geheel weergevend, geen details over voortgang of afronding). In de meeste gevallen wordt het gebruikt in een context in de verleden tijd, en dient dan ook zo vertaald te worden. Maar vaak, juist in de brieven van Paulus, wordt de vorm juist gebruikt voor een algemene waarheid, voor een feit, zoals hier.

FILOSOFIE IN “EEUWIGHEID”

Een voorbeeld waarbij interpretatie de vertaling heeft beïnvloed, waar het filosofische concept van eindeloosheid in de eerste eeuwen het Christendom en daarmee de vertalingen is binnengekomen, is het woord voor eeuwig of eeuwigheid.

Dat woord wordt afwisselend met ‘eeuw’, ‘wereld’ en ‘eeuwigheid’ vertaald. Dat zijn nogal uiteenlopende begrippen! Als je de voorkomens van dit woord nagaat, of in woordenboeken uit die tijd kijkt, dan blijkt dat het woord eigenlijk een lange (onbepaalde) tijd aanduid, bijvoorbeeld zo lang als een mensenleven. Maar wel degelijk een tijd met een einde. Veel dingen die ‘eeuwig’ genoemd worden in de Bijbel, hebben toch duidelijk een einde.

Ook een uitgebreid onderzoek van de Griekse literatuur, de woordenboeken, de Griekse vertaling van het Oude Testament van H.M. Keizers (1999) laat zien dat dit woord voor lange (wereld)tijdperken gebruikt werd, die samen de volheid van de tijd omspannen, van begin tot eind. Zo spreekt ook de Bijbel er over, als lange tijdsspannen, maar wel met een begin en een einde (1Kor 2:7; Heb 9:26). Het filosofische concept van eindeloosheid kwam pas later op, en werd van de derde en vijfde eeuw opgenomen in de Christelijke leer van de eindeloze straf.

Nu is de theorie die voorkomt uit de betekenis van dit woord meer een theologische discussie, de vertaling moet simpelweg weergeven wat het woord betekent. Daarom geeft de NCV dit woord weer met het neutrale eon, dat ook in het Nederlands een lang tijdperk betekent.

BIJBELSTUDIE APP

Het interlineair en de Nederlandse Concordante Vertaling zijn uitvoerig te bestuderen in de NCV Bijbelstudie app. Daar kun je niet alleen het interlineair bekijken, maar ook op elk woord klikken voor extra informatie of met uitgebreide zoekmogelijkheden onderzoek doen.

VERTAALMETHODE

Letterlijk en consequent vertalen klinkt mooi, maar roept ook vragen op. Waarom doen andere vertalingen dat niet? En kan je wel altijd consequent vertalen? En is de Nederlandse Concordante Vertaling (NCV) dan vrij van interpretatie?

BESTELLEN

Enkele brieven van Paulus – Galaten, Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen, 2Timotheüs en Filemon – zijn reeds uitgegeven in een boekje. Deze kunt u bestellen in de webshop.