De aanwezigheid van de Heer

De terugkeer van de Heer Jezus Christus wordt vaak de komst van de Heer genoemd.
Net zoals bij veel onderwerpen in de Schrift, is de verwarring hier groot. Dit is het gevolg van het niet recht snijden van het woord van de waarheid, zoals Paulus in 2Timotheus 2:15 schrijft. Het is een van de principes om Gods woord goed te begrijpen.

Het begrip ‘komst’
‘Komst is ‘de vertaling van het Griekse woord parousiaπαρουσια, dat heel letterlijk ‘langsbij-zijn’ betekent. Het woord komst wordt in de NCV vertaald met aanwezigheid.
Het komt o.a. in twee gedeelten naar voren, die allebei spreken van Zijn terugkeer, zowel in Mattheus 24:3,27,37,39 als in 1Thessalonicenzen 4:15.
Vaak wordt gedacht dat het in 1 Thessalonicenzen 4 om hetzelfde gebeuren gaat als in Mattheüs 24.

Mattheüs 24

Wanneer we de Heer Jezus in Mattheüs 24 volgen, zien we dat Hij antwoord geeft op drie vragen van Zijn discipelen: vs.3

  1. Wanneer zal dat (verwoesting van de tempel) gebeuren?
  2. Wat is het teken van Uw komst (aanwezigheid)?
  3. En van de voleinding van de wereld (eon/eeuw)?

De Heer spreekt uitvoerig over wat blijkt te zijn: Zijn aanwezigheid (‘komst’) op aarde. Hij sluit aan bij de profetie uit Tenach [het Oude Testament].
In Mattheüs 24 wordt duidelijk, dat de Heer verwijst naar de profeten Daniël vs.15 en Zacharia. vs.30 Wat zal gebeuren lezen we in vers 29, 30:

direct na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven …
en dan zal het teken van de Zoon des mensen aan de hemel verschijnen en dan zullen alle stammen van het land zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel, met grote macht en heerlijkheid
Eig.Vert.
(Mat 24:29-30 – Eig.Vert.)

Voordat dit gebeurt zal grote verdrukking ook het volk treffen vs.21 Er zullen misleiders zijn, valse christussen en valse profeten, allerlei tekenen en wonderen. Hij is dan nog niet aanwezig. vs.23-26
Waar niet?
Op aarde! Want het gaat om Zijn volk Israël, dat niet anders dan een aardse toekomst kent.
Zo tekent de Heer Zijn eigen komen als de Zoon van Adam. vs.29-31 Alle stammen van het land zullen Hem zien komen en Hij zal op de Olijfberg zijn.
De Heer wijst naar de profeet Zacharia. Zach. 12:10-14; 14:3,4

Zijn aanwezigheid op aarde
Mattheüs 24 spreekt alleen over de situatie op aarde. Het wordt gezegd door de Heer Jezus tijdens Zijn loopbaan op aarde. Hij spreekt tot Zijn discipelen (uit Israël), die niet anders verwachtten dan het koninkrijk van de Messias op aarde. Zo spraken de profeten van Tenach (OT).

1 Thessalonicenzen 4
Ook in dit gedeelte komt het begrip aanwezigheid naar voren en wel in vers 15:

Heel vaak leest men dit gedeelte met Mattheüs 24 in het achterhoofd en wordt ervan uitgegaan, dat het om hetzelfde gaat. Want in 1Thessalonicenzen 4:16 wordt gesproken over het afdalen van de Heer:

Het lijkt net alsof het ook hier gaat om wat Zacharia 12:10-14; 14:3,4 zegt.

Is dit dezelfde gebeurtenis als in Mattheüs 24? Omschrijft dit Zijn aanwezigheid op aarde?
We lezen door in vers 17:

Zijn aanwezigheid in de lucht
Vers 17 maakt het compleet. Zonder dit ene vers zou het veel op lijken op Zijn aanwezigheid op aarde. Het gaat om Zijn afdalen vs.16 van de hemel. Maar in vers 17 lezen we dat het om een ontmoeting in de lucht gaat. En er wordt juist niets gezegd over op aarde of iets dergelijks.

Het is goed op te merken, dat alle gelovigen van het lichaam van Christus niet Hem tegemoet gaan, zoals de meeste Nederlandse vertalingen dat zeggen; wij als gelovigen worden weggerukt. Wij zijn hierin passief – niet actief! Het wordt verkeerd gelezen in de gebrekkige vertalingen van dit vers.

Als afsluitende opmerking lezen we in vers 17:

17 (…) En zo zullen wij altijd tezamen met de Heer zijn. NCV
(1Thes 4:17 – NCV)

Veel gelovigen denken: op aarde. Maar dat staat hier niet! De heilige geest bedoelde kennelijk, dat onze gedachten bepaald worden bij een andere locatie dan de aarde: in de lucht!

Overzicht

Mattheüs 24 1 Thessalonicenzen 4
Jezus op de aarde Christus Jezus in de hemel
Discipelen uit Israël Gelovigen uit alle volken
Hij spreekt Zelf Spreekt via Paulus
Na grote verdrukking Verdrukking niet genoemd
Teken aan de hemel Geen teken
Geen opstanding Doden in Christus staan op
Zoon des mensen De Heer
Aanwezigheid op aarde Aanwezigheid in de lucht

We zien uit naar Zijn aanwezigheid in de lucht. Daar ontmoeten wij Hem. Dan zal een geweldig weerzien ons deel zijn; vertroost elkaar met deze woorden!

Date Gorter

Verwante onderwerpen:

Opname
Deel met anderen