De laatste bazuin

We lezen de uitdrukking ‘de laatste bazuin’ in 1Corinthiers 15:51,52:

zie, ik vertel jullie een geheimenis: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin…    Eig.Vert.
(1Kor 15:51-52 – HSV)

Regelmatig raken gelovigen in verwarring, omdat in het boek Openbaring ook van bazuinen sprake is, van een reeks waarvan de zevende de laatste is. Soms wordt gezegd, dat die zevende dus dezelfde is als ‘de laatste bazuin’ waar Paulus over spreekt in 1Corinthiërs 15.

en de zevende engel (boodschapper) blies op de bazuin… Eig.Vert.
(Openb 11:15 – HSV)

Het lijkt er dan op, dat deze twee teksten dezelfde gebeurtenis bespreken.
In de Schrift is het vaker zo, dat twee verschillende momenten of ‘personen’ dezelfde term krijgen. Het woord aanwezigheid [Grieks: παρουσια], dat in een ander artikel in deze uitgave besproken wordt, gaat over twee verschillende tijdstippen.
De Heer Jezus Christus én de satan worden allebei gezien in het beeld van een leeuw. Christus is de leeuw uit de stam van Juda, terwijl de satan in de eindtijd zal rondgaan op aarde als een brullende leeuw.
Zo is het ook met ons onderwerp: bazuinen.

De zevende bazuin

Johannes schreef over bazuinen in hoofdstuk 8 en 9, waar wordt vermeld wat er gebeurt bij de eerste zes.

We lezen van de zevende in Openbaring 11:15:

en de zevende engel [boodschapper] blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel… Eig.Vert.
(Openb 11:15 – HSV)

We zien in Openbaring meer bazuinen, terwijl voor de gemeenten in Thessalonicenzen en Corinthiërs slechts sprake is van één bazuin.

Afsluiting van tijden

De zevende bazuin Openb. 11 zegt, dat de grote verdrukking voorbij is, dat de Heer Jezus Christus is gekomen. Hij zal regeren in de laatste twee tijdperken [eonen], totdat alle vijanden onder Zijn voeten gesteld zijn:

…. die zeiden: de koninkrijken van de wereld zijn van onze Heer en van Zijn Christus geworden, en Hij zal als Koning regeren in de eonen van de eonen Eig.Vert.
(Openb 11:15 – HSV)

Bij de bazuin van God 1Thess. 4:16,17 lezen we dat de gelovigen van de aarde weggerukt worden. Dat is het moment dat het beheer van de genade van God eindigt. Ef.3:2 En het is het signaal: een andere tijd komt.

1 Corinthiërs 15 – geheimenis
In 1 Corinthiërs 15, het hoofdstuk van de opstanding en levendmaking, bespreekt Paulus het opstandingslichaam, omdat daar kennelijk vragen over waren in de gemeente.
Hij brengt een geheimenis naar voren, na een lange inleiding, die begon met vers 35:

maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt, en met wat voor lichaam komen zij?  Eig.Vert.
(1Cor 15:35 – NBG)

De vraag gaat dus over het moment, dat wij uit de dood gewekt zullen worden. Hoe zal dat zijn?
Vers 50 brengt ons eerst een fundamentele waarheid:

maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet als lotdeel kunnen genieten, en de verderfelijkheid is geen lotgenieter van onverderfelijkheid Eig.Vert.
(1Cor 15:50 – Eig.Vert.)

Daarna spreekt Paulus over de verandering die alle leden van het lichaam van Christus zullen ondergaan bij de laatste bazuin.
In Openbaring 11 staat niets over een geheimenis:

en de zevende engel (boodschapper) blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel… Eig.Vert.
(Openb 11:15 – HSV)

Wie blaast?

In 1Corinthiers 15:52 staat: Hij zal bazuinen. Dat kan niet anders dan Christus Jezus Zelf zijn, Die in 1 Thessalonicenzen 4 de ‘vorst van de boodschappers’ genoemd wordt. vs.16
In Openbaring lezen we over 7 engelen, hemelse boodschappers, die ieder op een bazuin blazen. Openb. 8:2,6,7,8,10,12; 9:1,13; 11:15;

Een andere verwachting

In Openbaring gaat het om wat Gods volk, Israël, en de andere volkeren te wachten staat. Dan komt een serie van zeven bazuinen. Openbaring toont een andere verwachting dan die van de gemeente, het lichaam van Christus.

Opstanding
In 1Thessalonicenzen 4:13-18, 1Corinthiers 15:50-53; in beide gedeelten, wordt melding gemaakt van een opstanding:

want Hij zal bazuinen en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden; wij zullen veranderd worden Eig.Vert.
(1Cor 15:52 – proeve van NCV)

In Openbaring 11:15-18 wordt niets gezegd over een opstanding (dat komt pas in Openbaring 20:1-11):

en de zevende engel (boodschapper) blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: de koninkrijken van de wereld zijn van onze Heer en van Zijn Christus geworden Eig.Vert.
(Openb 11:15 – HSV)

Einde van een reeks
Wordt in Openbaring 8-11 een serie van 7 bazuinen afgesloten met de 7e, in 1 Thessalonicenzen 4 en 1 Corinthiërs 15 lezen we van meerdere bazuinstoten, bij de eerste worden de doden in Christus opgewekt en bij de laatste worden de levend overgeblevenen veranderd. De laatste sluit de klankserie af.

Samenvattend

Openbaring 8-11 1 Corinthiërs 15
zevende bazuin laatste bazuin(stoot)
meerdere bazuinen één bazuin van God
einde grote verdrukking einde tijd van genade
geen nieuwe onthulling onthulling geheimenis
boodschappers bazuinen Christus Jezus bazuint
verwachting Israël verwachting gemeente
geen opstanding opstanding gelovigen
einde van serie bazuinen
einde van serie klanken

De laatste bazuin(stoot) markeert een heel ongewoon iets: verandering van het lichaam van de gelovigen – noodzakelijk voor de nieuwe omgeving waarin zij zullen zijn, weg van de aarde om Christus Jezus te dienen te midden van de hemelingen!

Date Gorter

Verwante onderwerpen:

Bazuin
Opname
Deel met anderen