Geloof

“Eerst zien, dan geloven!” – hoor je weleens zeggen. Mensen vinden het vaak lastig om te geloven. Misschien vind jij dat ook wel. Als een mens iets zegt, moet degene met wie hij of zij in gesprek is beslissen of hij het gelooft of niet. Of het ook waar is, zal nog moeten blijken.

 Als iemand in de politiek in verkiezingstijd beloften doet die nooit waargemaakt worden, zullen velen niet langer op die persoon stemmen, omdat zijn woorden niet betrouwbaar blijken te zijn. Door levenservaring weten veel mensen, dat woorden van mensen vaak onbetrouwbaar zijn. Bij God is dat heel anders!

In de taal van het Nieuwe Testament, het Grieks, is ‘geloven’ een bijzonder woord: het is namelijk hetzelfde als ‘vertrouwen’. God geloven, is dus op God vertrouwen! Hebreeën 11:1 vult dit verder in: ‘Het geloof is het aannemen van wat we nog verwachten, de overtuiging van wat we nog niet zien’. Het gaat om het vertrouwen van Gods beloften, van Zijn woord. Romeinen 10:17 zegt dat ook: ‘door te luisteren komt men tot geloof’. Luisteren naar Zijn woord, en daarvan overtuigd zijn, daarop gaan vertrouwen, dat is geloof.

Is de Bijbel, Gods woord, betrouwbaar dan? Zeker, dat kan je op veel manieren zien. Het bijzondere aan de woorden van God is, dat zij ook na duizenden jaren hun kracht niet verloren hebben. De profeten deden uitspraken onder leiding van de heilige geest. Deze bleken na honderden jaren nauwkeurig uit te komen.

 Heel opvallend is dit bij de voorzeggingen van de komst van de Heer Jezus Christus. De profeet Micha gaf dat al honderden jaren vóór het echte gebeuren aan. De Messias zou uit Bethlehem, Efrata komen. In Lucas 2:1-7 staat, dat er een inschrijving moest plaatsvinden op bevel van de keizer van het Romeinse Rijk, Augustus. Iedereen in Israël moest daarvoor naar de plaats waar zijn voorouders vandaan kwamen. Jozef en Maria moesten naar Bethlehem, precies zo dat haar zoon, Jezus, daar geboren zou worden!

 De belangrijkste reden waarom Hij kwam, het kruis en alles wat daarbij gebeurde, hebben de profeten aan alle kanten voorzegd. En exact zo is het gebeurd. God vervult Zijn woord! Een voorbeeld hiervan vinden we in Johannes 19:28-37. Om de dood van gekruisigden te versnellen, braken de Romeinse soldaten vaak hun benen. Maar Jezus had daarvoor de geest al aan God, de Vader teruggegeven. Johannes merkt dan op dat dit gebeurde, zodat een profetie over Hem vervuld zou worden. Bij het lam, dat bij het vieren van Pascha geslacht moest worden, mocht geen bot gebroken worden Exo 12:46; Num 9:12. Psalm 34:21 geeft aan, dat dit over een mens gaat. Later bleek dat dus over Jezus te gaan. Ook deze profetie ging letterlijk in vervulling! God doet wat Hij zegt. Hij is betrouwbaar en trouw. Hem vertrouwen is geloven.

Als de Bijbel, Gods woord, inderdaad betrouwbaar is, hoe ziet ‘geloven’ er dan uit? Hoe vertrouw je op Zijn beloften? Wat werkt geloven uit? Allereerst is het goed te weten, dat je geloof niet kunt verdienen. Ook kun je er niet voor kiezen iets te gaan geloven, want op dat moment ben je er al van overtuigd. Paulus schrijft dat God het is, Die ons het geloof geeft Rom 12:3; Efe 2:8.

Het belangrijkste dat geloof uitwerkt, is dat je erdoor gerechtvaardigd wordt, anders gezegd: God rekent je zijn gerechtigheid toe. Dat betekent dat onze schuld is weggedaan, er is niets meer dat ons kan veroordelen. De enige voorwaarde om gerechtvaardigd te worden, is dus dat ik moet geloven? Nee, Gods genade gaat nog verder. Het hangt zelfs niet af van ons geloof, maar van ‘het geloof van Christus’. Hij geloofde, Hij ging aan het kruis en vertrouwde erop dat Vader Hem zou opwekken. Daardoor zijn we gerechtvaardigd, zonder enige voorwaarde waar we aan moeten voldoen. Helaas is in veel vertalingen ‘het geloof in Christus’ vertaald, maar er staat dus echt ‘van’!

Wat werkt ons geloof dan uit? Als geloven eigenlijk vertrouwen is, vertrouwen op God en Zijn beloften, dan is geloven dus een levenshouding. Dan vertrouw je niet op je eigen kracht en mogelijkheden, maar verwacht je dat God je kracht geeft. Je kiest niet voor je eigen verlangens, maar dan wacht je op wat Hij beloofd heeft en ga je de weg die Hij leidt. En als je iets moeilijks tegenkomt in je leven – misschien pijn, verdriet, of iemand overlijdt – dan hoef je niet bang of boos te zijn, maar dan kan je vertrouwen op Gods belofte, zoals Paulus die opschreef in Romeinen 8:28 :

Wij weten echter dat God alles doet meewerken tot het goede, voor hen die God liefhebben Eig.Vert.
(Rom 8:28 – proeve van NCV)
Thijs Amersfoort
Deels herschreven uit: “Mededelingen voor reizigers”

Verwante onderwerpen:

geloof
vertrouwen
Deel met anderen