God en vader

Geloof jij in God? Veel mensen zeggen in een god of ‘iets hogers’ te geloven. We hebben allemaal ook een soort ‘godsbesef’. Maar wie is God?  En als je daarover na gaat denken, komen er gelijk allemaal andere vragen bij: Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik eigenlijk op deze wereld; is het toeval, of zit er iemand of iets achter? En waarom gaat alles wat leeft ooit dood? En wat gebeurt er als je doodgaat; houdt dan alles op of …? Dit zijn vragen waar je onmogelijk antwoord op kunt krijgen. Ook niet door er diep over na te denken.

Hetzelfde geldt voor God: je kan Hem niet leren kennen door diep over Hem na te denken. Wat je dan krijgt, is een god die precies past in jouw denken, een eigen god maak je dan. Dan kan iedereen een eigen godsbeeld hebben. Maar, zeg nu eens zelf, als er een God is die zo groot is dat Hij alles heeft bedacht en gemaakt, is die God feitelijk niet groter dan de god die past in mijn eigen denken? Hoe leer je God dan kennen?

De enige veilige manier om God te leren kennen, is dan ook dat God Zichzelf op een of andere manier bekendmaakt. Nu beweren mensen wel eens een droom of visioen van God te hebben gehad. Veel godsdienstige groeperingen hebben daarin hun wortels. Alleen, mensen kunnen zoveel beweren. Het is net als met diep nadenken, je kunt een dergelijke bewering niet controleren.

Het meest logische en betrouwbare zou zijn, wanneer God zelf gesproken heeft tot veel verschillende mensen en hen dit heeft laten opschrijven. Als dit dan ook nog eens over een grote tijdsspanne is verdeeld, en de mensen uit verschillende streken komen, en er toch een duidelijke eenheid in het verhaal zou zijn, dan zou al het geschrevene nóg betrouwbaarder blijken. En als in wat opgeschreven wordt ook profetische uitspraken staan, die daarna aantoonbaar zijn uitgekomen, dan weten we zeker dat die mensen dat onmogelijk zelf bedacht kunnen hebben. Dat weten we dat we daarin God kunnen vinden, die Zichzelf bekend maakt.

Zo’n boek bestaat! Dat is de Bijbel. Daarin onthult God Wie Hij is. In de loop van de geschiedenis laat Hij aan mensen steeds een nieuw stukje zien van Hemzelf en het plan dat Hij uitvoert. Het begint allemaal bij het woord ‘God’. Dat is niet zomaar een woord, maar het heeft in de oorspronkelijke talen van de Bijbel een diepe betekenis die ons iets over God vertelt! In het Grieks is God theosθεος, dat Plaatser betekent. God is diegene, die alles een plaats geeft! Dat heeft Hij gedaan in de schepping, maar zo doet Hij nog steeds in jouw en mijn leven: Hij werkt zaken uit en geeft ze een plaats in ons bestaan. In het Hebreeuws is het אלוהים (Elohim), dat eerder Onderschikker betekent. Ook hierin zit dat God plaatst, maar dan speciaal hoe God bezig is uiteindelijk alles aan zich te onderschikken, alles naar Zijn vaderhart toe leidt.

Maar als we nadenken over de centrale figuur in de Bijbel, Jezus Christus, roept het een vraag op waar mensen al eeuwen over nagedacht hebben: was Jezus gewoon een mens, of was Hij ook God? Zelfs toen Jezus op aarde rondliep, vroegen mensen zich dat af, en werd Hij ervan beschuldigd te zeggen God te zijn. Jezus reageerde daarop door slechts op de Schriften te wijzen. Hij stelde dat Hij van God was uitgegaan en gekomen Joh. 8:42. Johannes schreef zijn evangelie om ons ervan te overtuigen dat Jezus de Christus is, de Zoon van God Joh. 20:31. Toch wordt Hij wel degelijk een enkele keer God genoemd, bijvoorbeeld door Thomas.

Om dit beter te begrijpen, moeten we inzien dat ‘God’ een titel is. Als het Onderschikker of Plaatser betekent, dan kunnen we ons wel voorstellen dat als God een mens de positie geeft om namens Hem iets of iemand te plaatsen of te onderschikken, dat die mens dan terecht de titel ‘God’ krijgt. En, als er iemand is, door wie God heen de schepping plaatst en uiteindelijk zal onderschikken, dan is dat Christus. Dat Thomas Hem die titel gaf, toen hij Hem na de opstanding zag en had aangeraakt en uitriep: ‘Mijn Heer en mijn God!’, is dan al iets minder verwarrend. Paulus omschrijft het nog duidelijker, als hij zegt dat Christus het Beeld van God is, door wie God alles schept en alles uitvoert. Meer hierover kun je lezen in het artikel ‘Jezus Christus’. 

Er is dan ook een duidelijk onderscheid, zoals te lezen is in 1Tim 2:5 :

Want er is één God. Er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Eig.Vert.
(1Tim 2:5 – proeve van NCV)

Op eenzelfde manier vinden we dit onderscheid terug in bijna elke aanhef in de brieven van Paulus, zoals bijvoorbeeld in Galaten:

3 Genade voor jullie en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus, NCV
(Gal 1:3 – NCV)

In die aanhef lezen we meteen weer iets over God, over hoe Hij zichzelf heeft geopenbaard aan ons: als onze Vader. God is jouw God en Vader. Door Jezus leer je Hem zo kennen – en Gods woord herinnert je eraan. Hij is heel dichtbij, kent je naam en je omstandigheden; je staat er niet alleen voor. Als zonen en kinderen van God de Vader, hebben we een relatie met Hem. Paulus omschrijft dit zo mooi in Romeinen 8, waar hij vertelt dat Gods geest in onze harten uitwerkt dat we Hem als Vader mogen kennen en aanroepen. In moeilijke tijden hoeven we dan niet bang te zijn, maar mogen we uitzien naar wat God ons in de toekomst beloofd heeft. En wat er ook gebeurt, God doet het meewerken ten goede, zodat niets ons kan scheiden van Zijn liefde. Een prachtig hoofdstuk, lees dat maar eens!

Je kan niet alleen in de Bijbel lezen wie God is, maar er staat ook in wat Hij wil. Direct voor het stuk wat we hierboven lazen, dat er één God en één middelaar is, staat namelijk:

God, Die wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen. Eig.Vert.
(1Tim 2:4 – Eig.Vert.)

Hoe bijzonder is het om dat te lezen! Hier leren we dat God alle mensen op het oog heeft, en een plan uitwerkt om ze allemaal de waarheid te laten kennen, om ze allemaal Hem te laten kennen. Als je gaat zoeken op ‘God wil’, kom je zelf nog meer tegen: het omvat ook de keuzes die we maken in ons leven en wat ons overkomt.

Zo vind je in de Bijbel allemaal stukjes die je bij elkaar een beeld geven van God. We lezen bij Abraham dat hij de ‘Algenoegzame’ is, Hij die in alles voorziet. Aan Mozes onthult Hij Zijn naam: Jahweh, dat betekent: ‘ik ben’, of ‘ik was’, of ‘ik zal zijn’; de naam van de God die er altijd is, in alles wat we meemaken en mee gaan maken. In de Griekse Schrift, het Nieuwe Testament, leren we Hem kennen als Vader, als licht en als liefde. Christus is Zijn beeld en Hij bewijst door Christus ons Zijn liefde, doordat Christus voor ons stierf, terwijl wij het niet verdiend hebben. Het gaat steeds om Hem kennen. Door heel de Bijbel heen lezen we overal iets van God. En door God, onze Plaatser en Onderschikker, te leren kennen, krijgen we ook antwoorden op vragen over onze plaats in schepping, ons doel en onze toekomst. Wil je weten wie God is? Lees dan Zijn woord!

Thijs Amersfoort
Deels herschreven uit: “Mededelingen voor reizigers”Lees ook eens het artikel “God, de Vader

Verwante onderwerpen:

God
vader
drie-eenheid
Deel met anderen