Jezus Christus

Wie is Jezus?
Veel mensen hebben zich dat al afgevraagd. Sommigen dachten dat Hij een revolutionair persoon was, iemand die een opstand leidde tegen de Romeinse overheersing van het Joodse volk in het begin van onze jaartelling. Anderen denken dat Hij een heel goed en voorbeeldig mens was, die helaas gekruisigd werd. Weer anderen vinden Hem een groot profeet, zoals er ook andere profeten genoemd worden in verschillende wereldreligies.

Er is voldoende bewijs in de geschiedenis dat aantoont, dat Jezus werkelijk op aarde in Israël leefde en gekruisigd werd. Ook zijn er getuigenissen bekend van mensen, die zeker weten dat Hij uit de dood opstond.

Jezus ging op ongeveer 30-jarige leeftijd aan Zijn bijzondere taak beginnen. Hij werd niet gekend en aanvaard als de Zoon van God, hoewel Hij voldoende dingen deed die het bewijs leverden dat Hij de Zoon van God was. Hij wekte het dochtertje van Jaïrus op Mar 5:21-24, richtte de jonge man van Naïn op uit de dood Luc. 7:11-17 en deed dat ook met Zijn vriend Lazarus, die al drie dagen in het graf lag Joh. 11:43-44.
Het liep uiteindelijk uit op Zijn kruisiging, hoewel de Romeinse heerser Pontius Pilatus meerdere keren vaststelde, dat Hij niets had gedaan waarvoor de doodstraf gold Luc.23:4,13-25. Toch wilde het volk Zijn dood; zij waren opgehitst door hun leiders. Jezus werd aan het kruis genageld en stierf een verschrikkelijke dood. Een dood echter die de Redding zal betekenen van allen; dat garandeert God namelijk Zelf Rom 5:18.

Dus: Wie is Jezus voor mensen? Wie is Hij voor jou? En, belangrijker nog, wie is Jezus voor God?

Wat betekent de naam Jezus?
De naam Jezus kan je veel te zeggen hebben of helemaal niets. Misschien is het daarom eens goed te kijken waarom God nu juist deze naam voor Zijn Zoon heeft uitgekozen.
De Bijbel zegt veel over Jezus. Zijn naam is vol betekenis: de naam Jezus betekent dat God Redder is. Over Maria werd tegen Jozef gezegd: Zij nu zal een Zoon voortbrengen en jij zal Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk redden van hun zonden Mat 1:21. Enkele verzen verder lezen we dat Jozef Hem inderdaad bij de naam Jezus roept Mat 1:25.

Jahweh is de naam waarmee God Zich aan Mozes, destijds de grote leider van het volk Israël, openbaarde. Dit is een oude Hebreeuwse vorm van het werkwoord ‘zijn’. Wat bijzonder is aan het Hebreeuwse werkwoord is dat het geen tijd aangeeft. Zo ook deze vorm, die niet beperkt is tot het verleden, het heden of de toekomst. Het is een doorgaande werkwoordsvorm. Je kan het dus vertalen met ‘hij was’, ‘hij is’ of ‘hij zal zijn’. God is niet beperkt tot het verleden, het heden of de toekomst, Hij is de God die er altijd ‘is’ Op 1:4,8

Dat zegt al wat meer over de naam Jezus: Hij die is – God – is Redder. In feite is Jezus de Jahweh van Israël Die komt als mens, en vooral als Redder. De apostel Paulus bevestigt dit in zijn eerste brief aan Timotheüs:

(…) dat Christus Jezus in de wereld kwam om zondaars te redden, van wie ík eerste ben Eig.Vert.
(1Tim 1:15 – proeve van NCV)

En dat doet Hij ook!

Wat betekent Christus?
Het Hebreeuwse ‘Messias’, en het Griekse ‘Christus’ betekenen: ‘Gezalfde’. Jezus is de Christus. Dat wil zeggen: de door de profeten aan Israël beloofde Messias. In Israël werden koningen, profeten en priesters gezalfd tot hun taak. Dat gebeurde met speciaal klaargemaakte olie. Deze olie was een beeld van de geest van God. De Zoon van God, Jezus Christus, ontving deze geest overvloedig Joh 3:34. Door deze geest werd Hij geleid Mat 4:1 en de geest bleef op Hem Joh 1:33.

Jezus leefde als enige als mens zonder te zondigen 2Kor 5:21. Hij was en is de Zoon van God, en Hij is de Gezalfde van God, Die perfect doet waarvoor God Hem gezonden had. Hij stond op uit de dood, dat toonde dat Hij de Zoon van God is. Hij is Gods machtige Christus, Die het grote plan van God uitvoert. Dat ging door grote diepte heen; Golgotha, de heuvel bij Jeruzalem, waar Hij terechtgesteld werd. Drie uren lang werd Hij, hangend aan het kruis, door mensen en door God, Zijn Vader, verlaten.

Jezus Christus is Heer
In het Bijbelgedeelte hieronder, waar het om buigen en belijden gaat, staat de naam Jezus centraal. In de naam ‘Jahweh Redt’ zal elke knie zich buigen. Dit gegeven ligt in de naamgeving van de Zoon besloten. Wat met de naamgeving van de Zoon werd uitgesproken, zal geschieden.

Zie je nu waarom het juist ook zo belangrijk is om goed voor ogen te houden wat God Zelf met de naamgeving van Zijn Zoon heeft aangezegd en gaat waarmaken in Zijn schepping?
De naam Jezus zegt feitelijk alles over de hoge waarde die jij en ik, als schepselen, voor onze Schepper hebben. Deze naamgeving vertelt ons daarnaast wat God met Zijn schepping van plan is. In de naam van Jezus Christus zal elke knie zich buigen. Dat is het plan dat God met Zijn schepping heeft. Daarover heb je zojuist gelezen in de brief van Paulus aan de Filippenzen.

De Zoon van Zijn liefde
Dat heel Gods schepping zal belijden dat Jezus Christus Heer is, zal tot eer van God en van Zijn allesomvattende en alles overwinnende liefde zijn. God is immers liefde 1Joh 4:8 en elk ander einddoel zou de liefde van God niet ten volle laten zien en dus ook niet tot passende uitdrukking brengen wie de Vader is. De wil van God is dat eens alle mensen tot besef van de waarheid komen 1Tim 2:3-4 en daarvoor zet Hij Christus in Tit 2:11Door de Zoon laat de Vader zien wie Hij is en wat Hij doet. Door Hem zal God allen redden, niemand uitgezonderd.

Paulus schrijft in zijn brieven veel over de Gezalfde, en over de gevolgen van Zijn werk aan en door het kruis. In Kolossenzen 1:13-20 spreekt hij uitvoerig over Jezus, Die daar de Zoon van Zijn (Gods) liefde genoemd wordt. Paulus schrijft: ‘Hij is het Beeld van de onzichtbare God (…)’. Dus als je naar Jezus Christus kijkt en ontdekt wat Hij doet en deed en met welke liefde, dan kijk je eigenlijk door Hem heen in het hart van God.

De wil van God zal geschieden
Door geheel de Schrift gaat het over onze Heer. In de Hebreeuwse Schrift was Hij nog in de ‘vorm van God’, als Jahweh, maar in de Griekse Schrift in de ‘vorm van slaaf’ Fil 2:6-7.   De gehele bijbel, vooral het Griekse deel, is als tekstboek nodig om Jezus te leren kennen. Er staat zoveel over Hem in dat belangrijk en goed is. En: alles wat we van Hem leren kennen, zegt ons hoe en wie God Zelf is! Daar gaat het om: door de Zoon leren we de Vader kennen; dat is dan ook precies Zijn opdracht die Hij trouw vervult: Christus brengt mensen tot God. Je ontdekt steeds opnieuw in het Woord hoe belangrijk Hij is. ‘Want in Hem zijn alle dingen geschapen (…); alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen’, zegt Paulus Kol 1:16. Hij is de eerstgeborene van heel Gods schepping, dat is: God schiep Hem eerst en in en door Hem al het andere. En later, als het middelpunt van Gods plan, maakt God vrede door het bloed van Zijn kruis, en verzoent Hij al Zijn schepselen, die vijandig waren, ‘wederzijds’ (van twee kanten) Kol 1:19-20. Dan zien we de hoogste vervulling van de betekenis van Zijn naam: Jezus.

De Zoon heeft Zichzelf vernederd en gehoorzaamde God in alles met als uiteindelijk gevolg, dat God Hem uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam gegeven heeft. Al het geschapene zal aan de Heer ondergeschikt gemaakt worden Efe 1:10, alles wordt onder Hem als Hoofd gebracht. Als dat uiteindelijk een feit is, zal de Zoon Zichzelf aan de Vader onderschikken. Op deze manier wordt God uiteindelijk alles in allen 1Kor 15:20-28.

De Bron en het Kanaal
Tijdens het uitoefenen van Zijn functie treedt de Zoon van God op als God. Hij maakt gebruik van de macht en de voorrechten van Zijn Vader. Terwijl Hij dat doet, wordt Hij ‘God’ genoemd 1Joh 5:20.
Christus is het Beeld van God en de Uitdrukking van de Godheid Heb 1:3. Een logische gevolgtrekking is, dat Hij daarom niet Zelf de Godheid kan zijn, hoewel Hij wel met God een eenheid vormt. Christus is niet de Zender, maar de Gezondene. Hij ontvangt Zijn volmacht van Iemand, Die boven Hem staat. Hij is geen rivaal of gelijke van God, maar Degene, Die Hem openbaart. In Hem zien wij niet ‘Hemzelf’ alleen, maar Zijn God Joh 14:7. Door Hem horen wij niet ‘Zijn woorden’, maar die van Zijn Vader Joh 7:16. De verheerlijkte Heer is de Schakel tussen God en de mensheid. De Bijbel legt heel expliciet de nadruk op Zijn middelaarsfunctie:

Want één is God; één is ook middelaar van God en mensen, de MensChristus Jezus, Die zichzelf geeft: een vervangend losgeld voor allen Eig.Vert.
(1Tim 2:5-6 – proeve van NCV.)

De Zoon is niet ‘zo maar een mens’, maar Hij is ook niet ‘de absolute Godheid’. De Gezalfde heeft een God die Hij dient en aanbidt. Niets kan meer afbreuk doen aan de zaak van Christus, dan wanneer Hij Zichzelf zou openbaren, Zijn eigen woorden uitspreken of Zijn eigen wil gehoorzamen. Het unieke van Christus is juist Zijn zelfverloochening en onderschikking aan Zijn Vader. Nadat Hij Zijn middelaarsfunctie voltooid zal hebben, zal Hij alles overgeven aan God de Vader. Wil je daar meer over weten? Lees dan 1Korintiërs 15:24-28.

Het Woord van God
In Johannes 1:1-3 lees je, dat het Woord Gods het ‘middel’ was, waardoor alles geworden is. De eerstgeborene is het Origineel van Gods schepping, het Begin, de Oorsprong van de schepping Gods Op 3:14Het heelal is ‘uit’ God en alles is ‘door’ onze Heer.

Daarom staat er geschreven:

er is voor ons maar één God, de Vader, uit Wie het al is en wij in Hem, en één Heer, Jezus Christus, door Wie het al is en wij door Hem. Eig.Vert.
(1Kor 8:6 – proeve van NCV)

Van begin tot eind wordt alles ‘door’ Hem. Hij, Christus, is het kanaal en niet de bron of het doel van alles. Toen Paulus de verzoening verkondigde, legde hij er vooral de nadruk op, dat de verzoening ‘uit’ God is 2Kor 5:18, en ‘door’ de dood van Zijn Zoon Rom 5:10-11. Zo is ook de Zoon van Gods liefde het kanaal, ‘waardoor’ het doel van wederzijdse verzoening bereikt zal worden Kol 1:13,20.

Jesaja 55:11 spreekt erover dat het Woord dat van God uitgaat, niet leeg tot de Vader terug zal keren, maar precies zal doen wat God verlangt. Wat de Vader gezonden heeft zal voorspoedig zijn.
De Zoon is het Woord dat God naar ons uitgezonden heeft Op 19:13. Wie de Zoon is voor ons en wie de Zoon is voor de Vader geeft de onderstaande tekst voortreffelijk weer:

En het Woord werd vlees en slaat zijn tent op onder ons. En wij slaan Zijn heerlijkheid gade, een heerlijkheid als van een eniggeboren bij Vader, vol van genade en van waarheid. Eig.Vert.
(Joh 1:14 – proeve van NCV)

De redding is ‘door’ Christus tot ons gekomen. God Zelf is onze Redder 1Tim 1:1; 4:10. Daarbij zette Hij Zijn Zoon niet buiten spel. Hij bewerkte de verlossing (letterlijk: vrijkoping) ‘door’ Zijn Geliefde Efe 1:6-7.

9 Betrouwbaar is het woord en alle verwelkoming waardig, 10 want hierom spannen wij ons in en worden wij beschimpt, omdat wij onze verwachting gesteld hebben op God, de levende, Die redder is van alle mensen, allermeest van gelovigen. Eig.Vert.
(1Tim 4:9-10 – proeve van NCv)

God heeft Zijn Woord gegeven en komt daar niet op terug. Zoals het door één misstap voor (letterlijk: naar binnen in) alle mensen kwam tot veroordeling, zo komt het ook door één rechtvaardige daad voor (letterlijk: tot in) alle mensen tot rechtvaardiging van leven Rom 5:18.

Inge van Wijnen
Samenvatting uit:
Mededelingen voor reizigers, Stg. E-H Depot Nederland
De Vader & de Zoon, A.E. Knoch

Verwante onderwerpen:

Jezus, de Christus
God
redding
drie-eenheid
Deel met anderen