Loofhuttenfeest (2)

Loofhuttenfeest en de achtste dag

Eerder is besproken, dat het Loofhuttenfeest – Soekōt -, van 15 tot en met 21 Tisjri (zevende maand) verwijst naar de komende periode van grofweg 1000 jaar, ‘het Millennium’. Na zeven dagen leven in de soekah, de loofhut, wordt die dan weer afgebroken. Vervolgens is op de achtste dag, op 22 Tisjri, een afsluiting van deze cyclus van drie grote ‘gedenkmomenten en feest’ in die zevende maand. Leest u Leviticus 23:33-43, of Numeri 29:35. We kijken nu nog nader naar ‘het’ Millennium.

Priester naar de ordening van Melchizedek en priesters

In dit Millennium (‘vierde eon’[tijdperk]) is het de taak van (rechtvaardigen uit) Israël om de andere natiën tot Zijn discipelen te maken, hen te dopen en te onderwijzen om alles te bewaren wat Hij zijn discipelen leerde. Mattheus 28:19 Christus is dan naar de ordening van Melchizedek de ware Priester, de Hogepriester. Hebreeen 7:17,21,22; 5:5 Samen met Hem zullen rechtvaardigen uit Israël (zoals zij, die deel hebben aan ‘de eerste opstanding’) als priesters van God en van Christus dienst doen voor de natiën. Jesaja 61:6,9; Openbaring 20:6 Een priester is alleen nodig, als nog sprake is van zonden of niet verzoend zijn. Priesters verzorgen immers de offerdienst. Bedenk dat de volkeren in deze periode nog ‘de wetten’(onderwijzing) moeten leren van Israël. Er is daarom afstand tot God en het Lam; God is alleen enigszins te naderen door tussenkomst van de priesters. 

Afstand en een nieuwe tempel

Voorheen mochten de natiën niet de tempel van Salomo betreden1Koningen 6, noch de ‘tweede’ tempel (Zerubbabel) Ezra 3:8; 6:3-15, noch de door Herodes herbouwde tempel. Handelingen 21:28-29 Als niet-Jood mocht men alleen op het plein rondom de tempel: de voorhof van de heidenen. Deze werd gescheiden van de eigenlijke tempel door middel van de ‘middenmuur’ Efeze 2:14. Daarna kwamen: de voorhof van de vrouwen (Joodse vrouwen), de voorhof van de Israëlieten (mannen) en de voorhof van de priesters.

In de periode van de tweeënveertig maanden aanbidding van de draak en het beest Openbaring 13:4-8, net voor ‘het’ Millennium begint, zal daar opnieuw een ‘buitenste voorhof van de heidenen’ zijn Openb.11:2.

Hiernaast spreken bijvoorbeeld JesajaJes 2:1-3, of MichaMich 4:1-2 over het ‘huis van de God van Jacob’, op de (dan) meest verheven berg van de bergen. Dat ‘huis’ zal er in díe tijd zijn, en uit Sion zal de wet uitgaan. Dit is ook de tempel, die Ezechiël (40-47) in een visioen mocht zien. Ook Zacharia Zach 6:12-15 spreekt over een tempel van de Heer, gebouwd door ‘de Spruit’, met zelfs medewerking van hen die veraf wonen, en zal Hij zitten en regeren op Zijn troon.

In ‘het’ Millennium: vele offers

Hoe geweldig deze 1000-jarige periode ook zal zijn met shalom (welzijn, allereerst voor Israël), toch wordt er gedurende dit Millennium een enorm aantal offers gebracht. 

Numeri 29:12-38 geeft aan, dat er tijdens het jaarlijkse Loofhuttenfeest, gedurende die week, elke dag een (aflopend) flink aantal offers gebracht moest worden, méér offers dan op andere offermomenten. Maar het aantal offers in ‘dat komende Millennium’ zal zeer vergroot worden. Zo staat er in Ezech. 40:39-43 bijvoorbeeld beschreven hoeveel tafels er nodig zullen zijn voor het brengen van brandoffers, zondoffers en schuldoffers. En Ezechiel 45:1-8 beschrijft, dat een deel van het land aan de Heer teruggegeven moet worden, waarbinnen onder andere het heiligdom zal komenEze 45:2,3 De grootte van alleen dat heiligdom bedraagt 500×500(el?), mogelijk: 260m x 260m.

In deze periode zal de offerdienst dus omvangrijk zal zijn. Alle geofferde onschuldige dieren wijzen uiteraard als beeld naar onze Heer, Die als het Lam van God onschuldig werd geslacht; het Lam dat de zonde van de wereld wegneemt.Johannes 1:29; vergelijk Johannes 16:8,9; Openbaring 5:6 Ná die duizend jaar echter zal dit grote aantal offers er niet meer zijn! 

Dag van de Heer

Deze duizend jaar ‒ inclusief de voorafgaande jaren waarin Gods verontwaardiging over de aarde zal zijn gegaan- noemt de Schrift ook: de dag van de Heer. Openbaring 1:10; Joel 2:1 Voorheen is besproken, dat die dag begint met ontzagwekkende duisternis. Jesaja 2:12,17,19-21;13:6-8; Openbaring 6:15-17 In deze ‘dag van de Heer’ zou de mens (die zichzelf in de huidige ‘mensen-dag’ zo vaak verheft) leren zich te verootmoedigen. Misschien zoals Israël in loofhutten geheel afhankelijk zou zijn van Hém alleen! 

Wanneer de natiën echter, tijdens duizend jaar durende regering, Hem hebben leren (er-)kennen, en mensen uit de natiën ook Christus’ discipelen zijn geworden, zal er in de hierop volgende eon [tijdperk] géén afstand (geen tempel) meer zijn. Dan komt een nieuwe periode, waar dus de ’achtste’ dag naar lijkt te verwijzen.

De achtste dag

De achtste dag heeft de naam gekregen Sjemini Atseret, wat eigenlijk betekent: achtste van samenkomen. Het is een dag waarop men naar Gods aanwijzingen geen dienstwerk doet en een heilige samenkomst is. Volgens latere rabbijnse tradities viert men in Israël op deze achtste dag (en elders in de wereld op een negende dag) ook de ‘Vreugde van de Thora’: Simchat Thora. De jaarlijkse cyclus van Thora lezingen sluit op die dag af met Deuteronomium én start gelijk bij Genesis 1. Voor Joden een vreugdevolle dag met muziek en dansen met de wetsrollen.

De achtste dag verschilt van de eerdere zeven dagen. Het symbolische opzien naar de hemel, voor bijvoorbeeld bescherming en zegen, verandert op de achtste dag; loofhutten zijn dan afgebroken. ‘Het’ komende Millennium is een tijd, waarin Christus het gelovig Israël weiden zal en zij slechts op Hem hoeven te vertrouwen, de Koning der koningen. Maar daarna, als het ware op de ‘achtste dag’, zal God Zelf te midden van de mens tabernakelen, met ook hier Christus op de troon. Openbaring 21:3,5-6 Dan kijkt men niet langer naar de hemel (zoals in loofhutten), maar dan daalt ‘Gods tent uit de hemel neer’ naar de mens en woont Hij te midden van hen! 

Naar nieuwe hemelen en een nieuwe aarde toe.

Wat de overgang betreft van ‘het’ Millennium naar ‘Nieuwe hemelen en de nieuwe aarde’ toe (en het nieuwe Jeruzalem), is veel te zeggen. Daarvoor is er ook ander Bijbelstudiemateriaal beschikbaar, maar in Openbaring vinden we het volgende.

  • Na geworpen te zijn in de ‘Abyssos’, wordt satan na duizend jaar tijdelijk losgelaten uit zijn gevangenis. Hierna misleidt hij opnieuw volkeren om zich voor een veldslag te verzamelen tegen Israël en Jeruzalem. Openbaring 20:7-15 Er zal echter vuur neerdalen van God uit de hemel, wat hen verslindt.
  • Dan is er het levend werpen van de duivel in het meer van vuur, waar ook al het beest en de valse profeet gedurende die duizend jaar zijn (onderworpen aan vuur en zwavel)
  • Vervolgens is voor de grote Witte Troon, waarop Christus zit, het grote gericht van ‘de doden’: mensen, die tijdelijk voor God zullen staan. Zij worden daar geoordeeld en zullen opnieuw doodgaan in het meer van vuur: dit is de tweede dood.
  • Als al deze zaken hebben plaatsgevonden, zal eindelijk de nieuwe periode aanbreken, de ‘achtste’ dag. Dit is de dag van God met de nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont.2Petrus 3:12

Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde

Johannes ziet in de onthulling van Jezus Christus aan hem deze nieuwe hemelen en een nieuwe, jonge aarde. Openbaring 21:1, 2 Hij ziet de heilige stad, een nieuw Jeruzalem uit de hemel vanaf God afdalen.

3 En ik hoorde een luide stem uit de troon, zeggend: zie, de tent van God staat bij de mensen, en Hij zal zijn tent opslaan bij hen, en zij zullen Zijn volken zijn, en God Zelf zal met hen zijn. 4 En Hij zal iedere traan uitwissen uit hun ogen, en de dood zal er niet meer zijn, noch rouw, noch geroep, noch misère; zij zullen er niet meer zijn […]NCV
(Openb 21:3,4 – NCV)

God slaat dus Zijn tent bij de mensen op en Hij woont met hen samen. Ook wist Hij dan elke traan uit hun ogen uit, en de dood zal daar dan niet meer zijn, noch rouw, geroep, of misère!

Op de troon en heersen

Wat een geweldige periode is de ‘dag van God’! Deze breekt dus aan ná duizend jaren heerschappij door Jezus Christus en Zijn volk. In deze ‘dag’ blijft Christus ook nog steeds regeren. Openbaring 21:5 spreekt over Hem Die op de troon zit. Ook verzekert Hij (de Zittende op de troon) de lezer: ”deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar”! Openb. 21:5, 22:6 De troon van God en van het Lam blijft te midden van de mensen, zie ook Openbaring 22:1,3. Alleen zijn op de nieuwe aarde geen priesters meer nodig, want God is niet langer op afstand van de mens. Maar het regeren door Christus en de Zijnen uit Israël, blijft nog wel bestaan. Openbaring 22:5

Loofhuttenfeest en levend water

Om wat meer van deze komende tijdperken, eonen, te verstaan, gaan we even terug naar de tijd waarin de Heer Jezus te midden van Zijn volk Israël was. Johannes 7:2 zegt, dat op een gegeven moment het ‘feest van de Joden, het Loofhutten’ aanstaande was. Eerder zagen we al dat de Heer pas wat later, als in het verborgene, naar dit feest gaat (Joh 7:10.) Dan, in vers 37, lezen we over de laatste, de grote dag van het feest. Onder Bijbeluitleggers bestaat onenigheid: is dit de zevende, of de achtste dag van het feest? Maar in elk geval roept de Heer dan uit, dat wie dorst heeft, tot Hem zou komen en drinken.Joh 7:37. Vergelijk Jesaja 55:1 Vervolgens spreekt Hij over heilige geest, die gegeven zou worden als Jezus verheerlijkt is. ”Wie in Mij gelooft […], uit zijn binnenste zullen rivieren vloeien van levend water.”Joh 7:38-39 Mogelijk verwijst de uitdrukking ‘rivieren van levend water’ ook profetisch, zowel naar de duizend jaar als naar de periode daarna, de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde.

Stromend, levend water

Ezechiël krijgt in zijn verschijningen/visioenen van God een tempel te zien (Ezechiel 40:2-), waarin de heerlijkheid van God opnieuw het huis vult (Eze 43:4,5). We zagen al dat deze tempel tijdens de duizend jaren van Zijn regering zal staan. In Eze 47:1, beschrijft Ezechiël, dat water uitstroomt van onder de drempel bij de ingang van het ‘huis’. Zo veel water dat het een beek wordt, die naar het oostelijk gebied stroomt, als ook naar de Vlakte stroomt, waar het water in de zee wordt uitgestort, zodat het water gezond wordt.47:8 Overal waar het water heen stroomt (behalve poelen en moerassen daar, die zout blijven), wordt alles gezond, talrijk en is daar léven! Ezechiel 47:9-11

Veel bomen voor voedsel en genezing

Ezechiel 47:7,12 vertelt, dat er bij de oever van de beek zeer veel bomen staan, aan beide kanten. Allerlei vruchtbomen, waarvan het blad niet zal verwelken en de vrucht niet op zal raken. Want élke maand zullen nieuwe vruchten rijpen, omdat het water hiervoor stroomt vanuit het heiligdom. De vrucht is tot voedsel en het blad tot genezing! Wat een beloften voor het land Israël, want dáár zal deze tempel zijn, in de duizend jaren! En dit is niet zómaar een tempel, maar heerlijkheid van JHWH vervult deze en we zagen dat het de plaats is van Zijn troon! Ezech.43:2 ,4-5,7

Levend water

Tijdens het Loofhuttenfeest riep de Heer mensen op om tot Hem te komen en te drinken. Hij sprak daar over heilige geest, waardoor stromen van levend water uit zijn binnenste zullen vloeien. Misschien herinnert dat aan Jesaja 55:1. En in Ezechiel 36:25-28 beloofde Hij, dat Hij Israël (:22) met rein water zal reinigen van al hun onreinheden en van hun ‘stinkgoden’. En dat Hij hen een nieuwe geest in hun binnenste zal geven en een hart van vlees. In elk geval leert Ezechiel 47, dat God dan, vanuit het heiligdom, een letterlijke vervulling van overvloedig leven én genezing gaat geven! Zijn volk zal in ‘het’ Millennium niets tekortkomen! Maar, als natiën in die tijd níet voor Hem buigen en het Loofhuttenfeest meevieren, zullen zij geen regen en een plaag over zich heen krijgen. Zacharia 14:17-19

Levend water, vruchten, bladeren in het nieuwe Jeruzalem

Als we nu de teksten uit Openbaring 22 over de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde lezen, dan is ook in díe tijd sprake van een rivier van water van leven, dat uit de troon van God en van het Lammetje komt. En God (en het Lammetje) is [als] de tempel van het nieuwe Jeruzalem.Openb. 21:22 In het midden van het plein is aan beide zijden ‘hout’ van het leven. Ook hier is sprake van maandelijkse vrucht. Vers 2 zegt: ’En de bladeren van het hout zijn tot genezing van de natiën.’

In ‘het’ Millennium bevonden zich in Israël voorzieningen van léven (water) en genezing, en werd aan de natiën die Hem niet gehoorzaamden, zelfs regen onthouden. 

In het nieuwe Jeruzalem nu zijn de bladeren van het ‘hout’ tot genezing van de natiën. Toch is en blijft het nieuwe Jeruzalem, als sierlijke bruid van Hem, Israëls stad. Openbaring 22:14 spreekt over hen, ‘die hun gewaden spoelen’, dat het hun volmacht zal zijn over het ‘hout van het leven’, en dat zij de stad zouden binnenkomen.

De natiën zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde dragen hun heerlijkheid daarin. Openb. 21:24

Nog veel grotere heerlijkheid

Johannes en andere profeten kregen geweldige toekomstperspectieven geopenbaard. Johannes kreeg zelfs een blik in de laatste, vijfde eon met onder andere het nieuwe Jeruzalem. Toch leert alleen de apostel van de natiën, Paulus, wat ná deze fantastische periode nog zal gebeuren, ná Openbaring 22. ‘Want Hij moet Koning zijn/heersen, totdat Hij ál Zijn vijanden onder Zijn voeten geplaatst heeft’ 1Corinthiers 15:20-28 (:25) De laatste vijand, die buiten werking gesteld wordt, is de (tweede) dood. Immers: ‘Voor Mij zal iedere knie buigen. En alle tong zal van harte Gód belijden!’ Romeinen 14:11 Ieder ontvangt uiteindelijk levendmaking, onverderfelijk léven, onsterfe­lijkheid, maar dat zal pas gebeuren aan het einde van deze eonen, als alle vijanden daadwerkelijk onder Zijn voeten zijn en ook de dood is ‘opgeslokt’ in de overwinning. Vergl.1Corinthiers 15:53-55 Niet ieder krijgt dit leven dus tegelijkertijd, maar elk in zijn eigen rangorde, met Christus als Eersteling, zoals Paulus zo magnifiek beschrijft.

Wat een genade, Paulus mocht Gods Woord verder compleet maken (ook al vertaalt men bijvoorbeeld met ’vervullen’) Colossenzen 1:25 Gód zet Zijn ‘voornemen van de eonen’ Efeze 3:11 door, totdat Hij álles in allen zal zijn! 1Corinthiers 15:28

Hem alle lof, dank en eer!

Ans Bouman-Brakshoofden
Deel met anderen