Gekruisigd met Christus

Wij zijn tezamen met Christus gestorven. Wij kunnen onze plaats zien in degenen die werkelijk met Hem gekruisigd waren. Het is opmerkelijk, dat de Schriften ons informeren over deze geëxecuteerde criminelen. Hun kruisiging heeft geen invloed op onze redding. Toch wordt nogal wat over hen gezegd, zodat wij onszelf mogen herkennen in deze veroordeelde mensen.

Een geweldig gedeelte in de Galatenbrief zet deze grote waarheid uiteen. We lezen daar:

Dit is een mooi voorbeeld hoe nadruk gelegd wordt op het belangrijkste. Christus neemt de belangrijkste plaats in. De uitspraak begint met Christus en sluit af met Christus. En wij krijgen de minder belangrijke plek én het negatieve voorzetsel: niet. Zelfs de literaire vorm waarin dit gedeelte gegoten is, onderwijst ons de waarheid ervan. 

Wij zijn meestal niet zo met de karakters van deze rovers en misdadigers bezig. Het punt is dat zij feitelijk tezamen met Christus gekruisigd waren, tegelijkertijd, op dezelfde plaats. Dat is het grote wat in de Schrift nadruk krijgt: kruisiging tezamen met Hem. Wij zien in hen wat wij in Gods oog waren. Naar wat wij verdienden had Hij ook ons daar geplaatst. Waar het om gaat is dit: ook wij verdienden niet alleen de dood, maar een schandelijke dood. En zo’n smadelijk einde wordt voor ons uitgebeeld door de vier die tezamen met Hem gekruisigd werden.

Wat voor figuren waren dit? De meesten van ons zouden niet graag met hen geassocieerd willen worden. Maar dank God, wij worden wel met hen verbonden! Waarom is dat zo? Omdat wij eerst in moeten zien dat wij, in hun plaats net zo’n schandelijke en smadelijke dood als Hij moesten ondergaan. Daarna zijn wij pas in staat om ons de grote waarheden voor de onbesnedenen werkelijk eigen te maken. Voordat God met ons begint, ontbreekt de noodzaak tot verdere demonstraties; Hij heeft al aangetoond wat wij zijn en wij kunnen niet dieper zinken.

Kruisigen 

Verderop in de Galatenbrief toont de apostel ons de praktijk:

Merk dit op! God laat zien wat de mens is in zijn vlees. Zodat bij aanvang van de waarheid voor de onbesnedenen Paulus het fundament ervan toont: de kruisiging van het vlees. Vervolgens:

Wie er ook goed willen uitzien in het vlees, dezen noodzaken jullie besneden te worden, alleen opdat zij niet voor het kruis van Christus Jezus vervolgd worden Gal.6:12

Steeds zijn er nogal wat medegelovigen die in deze categorie vallen. Waar zijn degenen die er niet goed willen uitzien in het vlees? De christenheid als geheel is een poging om iets vanuit het vlees tot stand te brengen. Maar Paulus schrijft: Moge het mij echter niet gebeuren mij te beroemen, tenzij in het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld Gal.6:14

Zo zien we dat het niet alleen gaat om de dood van Christus tot redding, maar om het kruis van Christus tot verootmoediging. Weinigen onderscheiden dit punt, maar het verschil is groot. Het is een schandelijke dood. Hier is het einde van het vlees in beeld. Al de pogingen om geestelijk Israël te zijn, om ons te associëren met de fysieke kanten van het evangelie van de Besnijdenis, dat alles staat in verbinding met het vlees en is in ons geval ten einde. Helaas: hoe weinig gelovigen zien in dat wij tezamen met Christus gekruisigd werden.

De wereld 

Kruisiging is niet alleen op ons, maar ook op heel de wereld van toepassing. Als die waarheid vandaag omarmd zou worden, zou dat alles over heel de aarde veran­deren. Indien de zogenaamde christelijke natiën zouden erkennen dat de wereld mee­gekruisigd werd, zou praktisch alles waar ze mee bezig zijn stoppen en zouden ze het tegenovergestelde doen. Indien we ons zouden realiseren wat hier geschreven staat over de wereld, zou het alles voor ons veranderen en ons vrede geven. 
Indien ik deze waarheden niet had en de wereld zag, zou ik erg verhard moeten zijn om te kunnen verdragen wat ik zie. Er zijn allerlei bewegingen die de mens willen ver­beteren. Ze zijn er al 4 á 5000 jaar mee bezig en kijk eens waar we nu zijn! En sommigen denken dat ze echt iets kunnen bereiken! Degenen die twee wereld­oorlogen hebben meegemaakt zijn sceptisch, nog afge­zien van wat de Schrift te zeggen heeft. En diegenen onder ons die weten wat de mens is en wat het vlees is en wat de Schriften ervan zeggen, verwachten niets meer van de in­spanningen van de mens dan vroeger. Dit om de een­­voudige reden dat God de wereld allang gekruisigd heeft. 

Rover of misdadiger

Zelfs in de vier verslagen van het (aardse) leven van onze Heer lezen we onder de oppervlakte aanwijzingen van deze waarheid. We lezen over deze vier die tezamen met Hem gekruisigd werden. Er zit waarheid verborgen in de getallen in de Schrift en vier kan het getal van de wereld zijn. Eerst leerde ik dat twee samen met de Heer gekruisigd werden, later werd mij duidelijk dat het om vier ging; twee rovers en twee misdadigers. Zij tonen ons de wereld – ook die van vandaag. Er zijn heel wat menselijke pretenties; maar je kunt alles tot deze essentie terugbrengen. Je kunt voor jezelf constateren of je meer bij de rovers of bij de misdadigers hoort, maar we zijn het allemaal waard om gekruisigd te worden. We zijn in feite beide: we doen het verkeerde naar God toe en we beroven Hem iedere dag. Het lijkt moeilijk om te geloven, maar juist hierin ligt de vrede. Wij praten over vrede, maar er zal geen werkelijke vrede zijn voordat wij en het hele universum tot de conclusie komen, dat niet Christus gekruisigd had moeten worden, maar wij. Wanneer wij op dat punt gekomen zijn, zal de rest betrekkelijk makkelijk zijn.

De twee misdadigers werden tegelijk met Hem aan het begin gekruisigd. Luk.23:32 Daarna, toen de soldaten het lot over Zijn kleding hadden geworpen en de inscriptie boven Zijn hoofd hadden geplaatst, werden twee rovers gekruisigd. Matt.27:38 Is het niet wonderlijk, dat één van de vier, hoewel misdadiger, gered was? Hij geloofde. En is het niet zo, dat hij de gelovigen uitbeeldt, die hun plaats door geloof innemen? Wij kunnen amen zeggen op wat hij te zeggen had:

41 En wij inderdaad rechtvaardig, want wij krijgen terug wat gepast is voor wat wij bedreven hebben. Deze echter heeft níets onbehoorlijks bedreven.NCV
(Luk 23:41 – NCV)

Deze man werd gekruisigd, niet in Christus, maar tezamen met Hem. De anderen werden ook tezamen met Hem gekruisigd. Op Golgotha zien we de wereld en onszelf gekruisigd. Aan de andere kant hebben we Christus, Die onterecht (onrechtvaardig) gekruisigd werd. 

Het vlees 

Wanneer we eenmaal ingezien hebben dat de wereld en wij tezamen met Hem gekruisigd werden, lijkt het mij duidelijk, dat de demonstratie die God startte met de roeping van Abram en Israël, niet langer in verband met de natiën nodig is. Indien zij gekruisigd werden, zijn zij klaar met het vlees. Wij, die ons diep bewust zijn met Christus te zijn gekruisigd, hebben het antwoord van de demonstratie. 

Er is absoluut niets in het vlees voor God. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behageneigen vertaling
(Rom 8:8 – eigen vertaling)

Het enige wat we ermee kunnen doen, is het kruisigen. Geen fatsoenlijke dood, maar een vreselijke executie. Alleen zo kunnen we het verdorven karakter, de volko­men schandelijkheid ervan erkennen. Wij erkennen niet alleen de dood waardig te zijn, maar de beschamende dood van een crimineel. Dit reikt tot de wortel, de kern van de zaak.

God heeft door de geschiedenis van Israël heen, stap voor stap een demonstratie gegeven dat in het vlees niets goeds is. De ene beproeving volgt op de andere en zo zal het ook in de toekomst zijn. Want het zal steeds nodig zijn te beproeven, zolang het vlees nog enige plaats heeft. Maar dat is voor ons niet langer nodig. God gebruikt Israël om te laten zien wat het vlees is, niet alleen aan hen zelf, maar aan heel de schepping. Maar met ons heeft Hij een ander plan, dus wordt de les ingekort. Hier hebben we een van de grote verschillen tussen de Besnijdenis en de Onbesnedenheid. Een hoofdreden waarom de zogenaamde christenheid en de zogenaamde kerk, en zelfs gelovigen, Gods plan niet begrijpen, is dat zij nog langs de oude lijn denken en gaan. Zij geven het vlees nog steeds een plaats. Ze realiseren zich niet de plaats die God het geeft – kruisiging. Evenmin realiseren zij zich de plaats die God de wereld heeft gegeven – kruisiging.      

De genade van God

Gelovigen komen soms bij mij (AEK) omdat ze ont­moedigd zijn over de manier waarop de dingen in de wereld gaan. De dingen gaan allemaal goed omdat alles verkeerd gaat. Gods bedoeling, Zijn uiteindelijke doel, wordt juist bereikt door dit feit. Ik verwacht niet dat de dingen goed gaan, want dit is de wereld die gekruisigd is ten opzichte van ons. We zouden er dan ook niets goeds van verwachten. We zouden roof verwachten van rovers. En zo is de wereld in relatie tot God; een bende rovers en misdadigers. En juist om deze reden zal God in staat zijn om Zijn genade te verheerlijken. Zo zien we dat deze grote waarheid eerst als fundament gelegd moet worden voordat we deze gunst kunnen waarderen.

Veel goed onderricht over genade droeg geen vrucht, om­dat zij die het hoorden zich niet bewust waren dat echt nodig te hebben. Zij kunnen zichzelf niet zo laag zien en zo is genade aan hen verspild. Mijn gebed is, dat God op een of andere manier de lezer (die dit leest), zich de dood laat realiseren die hij of zij door God via kruisiging heeft ondergaan. Dan zal het niet moeilijk zijn om Zijn genade aan hen te openbaren. De reden waarom wij tezamen met Christus gekruisigd werden, is dat God Zijn genade zou openbaren, niet alleen aan ons, maar door ons aan anderen. Genade wordt niet zo makkelijk begrepen door veel van Gods schepselen. Het is niet Zijn plan om ieder­een door de molen te laten gaan waar de Besnijdenis wel doorheen moet. God zal ons gebruiken om Zijn wijsheid en kracht te tonen, maar vooral en in het bijzonder Zijn genade. Om dat te kunnen doen moet Hij ons afzon­derlijk van de Besnijdenis behandelen. Zij hadden zekere voorrechten. Zij waren dicht bij God en logischerwijze zou God hen de hoogste plaats geven. Maar God zal iets veel groters dan dat doen. Indien Hij ze de hoogste plaats in het universum had gegeven, had Hij niet die grotere genade kunnen tonen die ons tot de hoogsten maakt. O, dat wij onszelf als gekruisigd konden zien! Dan zou God aan ons onze glorieuze plaats in Christus kunnen open­baren, en zouden wij uitbundige vreugde vinden in de genade die ons tot de hoogste trofeeën van Zijn liefde maakt.

Vertaling: Date Gorter 
        
A.E. Knoch, Crucified with Christ, 
UR LXXIII, blz.243-248, 
© Concordant Publishing Concern
Deel met anderen