Wijsheid van God

Waar vinden wij ‘alle schatten van wijsheid en kennis’? Als de mensheid deze vraag kon beantwoorden, zou het de wereld dan geen geweldige inhoud geven? Wanneer er zoveel kennis was, dan zou het zelfs mogelijk moeten zijn om de dood, het grootste raadsel en gevecht van de mens en de laatste vijand van mens en schepping, op te heffen. 

Griekse filosofen en alchemisten zochten naar een oplossing. Een levenselixer dat de dood op afstand zou houden. Ze vonden het niet. Aan de andere kant beschreef Simone de Beauvoir, een Franse filosofe, in haar boek ‘Niemand is onsterfelijk’, wat een vreselijk lot iemand trof die niet kon sterven in een wereld die in alle delen stervend is en vergaat. 

Het bijbelse begrip ‘de vrijkoping van ons lichaam’ is nauw verbonden met een heerlijkheid, die zonder dood en sterfelijkheid is. De mens is daarnaar op zoek. De Griekse filosofen verzonnen een theorie, dat er na de dood van een mens nog een ziel was, die een beperkte mate van bewustzijn bezat. Een verzinsel dat velen die dit delen, in een omgeving van occultisme en leugen brengt waar demonische machten op inspelen. 

In een studie van een gelovige Engelse broeder las ik een uitspraak, die mij bijzonder trof. Hij schreef: ‘wij moeten vrijkoping vinden waar God het aanbiedt’. Laten wij daarom de vaak vruchteloze theorieën van menselijke zogenaamde wijsheid maar verlaten en zien waar en hoe God dit geschenk van de vrijkoping van ons lichaam aanbiedt. 

In tegenstelling tot wat wij zouden verwachten, vinden wij vrijkoping, verlossing die tot heerlijkheid leidt, door de dood van Gods Zoon aan het kruis. Niet door menselijk geknutsel in laboratoria dat aan verlenging van het leven werkt, wat vaak ook een verlenging van het lijden veroor­zaakt. De apostel Paulus schrijft over deze dingen in een kort gedeelte dat begint met ‘het woord van het kruis’, in 1Korinthiërs 1:18-31. Het ‘woord van het kruis’ is Gods kracht voor hen die gered worden. Het is in feite dwaasheid voor hen die omkomen. In dit gedeelte komen de begrippen, kracht en zwakheid, dwaasheid en wijsheid naar voren die worden uitgewerkt in een korte maar heel indrukwekkende verhandeling over Gods kracht en wijs­heid tegenover menselijke kracht en wijs­heid. Paulus verwijst naar zijn bediening, het brengen van het evan­gelie, niet in wijsheid van woorden, om het kruis van Christus niet vergeefs te laten zijn. Laten we eerst nog even teruggaan naar het begrip ‘vrijkopingvoordat wij verder nog kort nadenken over het ‘woord van het kruis’. Vrijkoping is een uitdrukking in Gods Woord die dicht bij het woord verlossing ligt. Het verschil tussen deze twee woorden bestaat uit een toevoeging van drie letters aan het Griekse woord voor verlossing. Deze toevoeging is het voorzetsel apoαπο (van/vanaf). Verlossing wordt dan ‘vanaf-verlossing’. Je zou kunnen zeggen dat door deze kleine toevoeging het begrip verlossing het vertrekpunt wordt voor iets dat verder gaat dan verlossing alleen. Ik noem het in gesprekken weleens ‘verlossing plus’. Er komt een heerlijk blijvend vervolg op verlossing. Een voorbeeld maakt het misschien duidelijker. Door een pijnstiller kan je verlost worden van de pijn. Toch moet je steeds opnieuw een pijnstiller gebruiken, wanneer deze is uitgewerkt. Een geslaagde operatie kan de oorzaak van de pijn weg­nemen, zodat de pijn níet meer terugkomt. In dit voor­beeld veroorzaakt de operatie een gevolg dat verder gaat dan wat de pijnstiller deed, namelijk ‘verlossing-plus’. Natuurlijk is dit maar een voorbeeld, want de vrijkoping van ons lichaam houdt in Gods Woord een belofte in van onvergankelijk leven en heer­lijkheid. Dat gebeurt door opstanding of verandering bij de neerdaling van de Heer. Dit stervende lichaam zal worden ingelijfd in het leven van onsterfelijkheid en heerlijkheid. Dat is nog eens wat anders dan in het boek van Simone de Beauvoir. Gods boek zegt: ‘niemand zal meer sterfelijk zijn’, wanneer de voltooiing van Zijn plan bereikt is.

Het woord van het kruis
Voor gelovigen is het woord van het kruis kracht van God:

er staat geschreven Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, en het inzicht van de verstandigen zal ik afwijzen. Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde? Waar is de redetwister van deze eon? Maakt God niet de wijsheid van deze wereld dwaas?proeve van NCV
(1Kor 1:19-20 – proeve van NCV)

Hier beschrijft de apostel in tegenstellingen waar God de wijsheid van mensen voor houdt: het is dwaasheid. Mensen zijn niet in staat om God te kennen door hun wijsheid van redeneren, door hun geleerde boeken, door hun verstand en inzicht. Eigenlijk zijn dat de wegen die mensen steeds verder van God vandaan brengen. God kan gekend worden, door wat openbaar is onder de mensen, want God openbaart het hun. Aan Job toonde God Zijn scheppingsdaden en plannen en Job sloeg als het ware zijn handen voor zijn mond en riep ik had van U gehoord, maar nú heb ik U gezien’. Jesaja schrijft: ‘want wat Ik bedenk is hoger dan wat jullie bedenken en Mijn wegen zijn hoger dan jullie wegen’.

In deze tijd heeft God voor gelovigen de hoogste onthullingen gegeven. Ze zijn te vinden in de brieven van de apostel Paulus, die door God speciaal met dit doel geroepen werd om apostel van de natiën te zijn. Het evangelie dat Hij mocht beheren en doorgeven is inhou­delijk het laatste dat nog bekend gemaakt moest worden. Hij mocht het Woord van God daarmee comple­teren, zodat het alle wijsheid bevat die wij nodig hebben. Er zijn prachtige, nieuwe geheimen in bekend­gemaakt, die eerder niet geopenbaard waren. Ze worden in het bijzon­der onthuld in de brief aan de Efeziërs en in de beide andere brieven van volkomenheid, Filippenzen en Kolossenzen. Maar daar blijft het niet bij. Dat God Redder is van alle mensen wordt in een aantal andere brieven van de apostel heel duidelijk doorgegeven en bevestigd. Het is echt alle verwelkoming waard, om dat te mogen weten en geloven. De wereld kent God niet omdat Zijn wijsheid vervangen werd door eigen wijsheid van mensen. Grieken zochten wijsheid, Joden vroegen om tekenen van bewijs, terwijl heel de schepping als het ware dit bewijs al uitriep. Ze kregen bovendien tekenen te zien tot en met de opstanding van doden. Goddelijk bewijs werd niet aangenomen net zo min als de prediking van Christus’ kruisiging en opstanding. Het is dwaasheid in hun ogen. Zo is het nog steeds; en niet alleen bij Grieken en Joden, maar bijna bij heel de mensheid. Voor hen die geroepen zijn echter, is dit ‘woord van het kruis’ de kracht van God en de wijsheid van God. Want de dwaasheid van God is wijzer dan mensen en de zwakheid van God is sterker dan mensen. Door Hem zijn wij in Christus Jezus, Die voor ons wijsheid van God werd, bovendien ook gerechtig­heid, heiligheid en vrijkoping.

Het geheim dat de apostel bekend maakte en dat daarvoor, zelfs vanaf de eonen, niet bekend was gemaakt, is de rijkdom en heerlijkheid onder de natiën, namelijk: Christus onder ons, de verwachting van de heerlijkheid’. De apostel onderwijst het ieder mens in alle wijsheid! 

Gijs Bernouw
Verwante onderwerpen:
wijsheid
kruis
Deel met anderen