Het profetisch woord

Vandaag de dag kennen we geen profeten, zoals de heilige Schrift die kent. Er treden geen mensen op als Jesaja of Jeremia, die echt konden zeggen: “Zo spreekt de Heer.”
Het profetisch woord – heeft het waarde in deze tijd?
Sommigen zeggen, dat het alleen voor Israël waarde heeft. Anderen geven de voorkeur aan de bestudering en het doen van de Thora; ze houden zich ook niet of nauwelijks bezig met dit aspect van Gods woord. Weer anderen gaan verder en zeggen dat er vandaag wel profeten optreden. In sommige kringen hoor je dan ook regelmatig ‘zo spreekt de Heer’ in de samenkomsten. We lezen echter in Kolossenzen 1:25 :

Dit maakt alle profetie daarna overbodig. Nu het woord van God compleet is, hebben we geen aanvullende onthullingen meer nodig.

In de Schrift zelf vinden we veel profetie. Niet alleen de uitge­sproken profetieën door de profeten van de Tenach (OT), maar ook de geschiedenissen zelf blijken profetisch te zijn. Zeer veel geschiedenissen, op het eerste gezicht soms zelfs ‘saaie’ verhalen, komen tot leven, wanneer de typologie erin herkend wordt. Een duidelijk voorbeeld, dat door Paulus uitgelegd wordt, is de geschiedenis van Abraham en Sara, Hagar, Ismaël en Izaäk. Gal. 4:21-31

Aanbevelingen
De Schrift zelf geeft aanbeveling aan de lezer om het profetisch Woord te bestuderen, of het zich eigen te maken. Zo stelt de apostel Petrus vast:

En wij hebben het profetisch woord meer bevestigd, waarop jullie, ideaal doende, acht slaan (als op een lamp, schijnend in een duistere plaats, tot de dag aanbreekt en de morgenster opgaat) in jullie harten, dit eerst wetend, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigen verklaring verkrijgt. Want niet door de wil van een mens werd op enig moment profetie voortgebracht, maar, gedragen door heilige geest, spreken heilige mensen van God. Eig.Vert.
(2Pet 1:19-21 – proeve van NCV)

Het profetisch woord geeft, zoals alle woord van God, licht – op de toekomst, maar ook op de tijd waarin wij nu leven. God spreekt door de profeten. En die woorden werden zeer nauwkeurig vervuld. Dat geeft ons troost en verwachting. Want álle profetie zal vervuld worden, exact zoals gesproken. Het woord van Ieue (Jahweh) is waar!

Een tweede aanbeveling lezen we in Openbaring 1:3:

Gelukkig hij, die de woorden van de profetie leest en zij die horen en zij die houden wat in haar geschreven is, want de era is nabij. Eig.Vert.
(Openb 1:3 – proeve van NCV)

We zouden als gelovigen, als leden van het lichaam van Christus, benieuwd en meelevend moeten zijn, als het gaat om Israël en de volkeren, en wat hen te wachten staat in de nabije toekomst. Als gelovigen gaan wij vermoedelijk het nodige van bovenaf zien. We kunnen ons mede om die reden op de hoogte stellen van wat Christus Jezus dan gaat doen. Een van de belangrijkste redenen is:

Aanbid God! Want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Eig.Vert.
(Openb 19:10 – proeve van NCV)

De profetie is doordrongen van Zijn geest. De woorden getuigen van Hem, Die komen zou. Hij ís gekomen in vernedering en zal nog komen, maar dan in heerlijkheid.
We lezen verder in de Schrift, dat al wat geschreven staat van Hem getuigt, in feite:

Hij nu zei tot hen: “Dit zijn Mijn woorden, die Ik tot jullie spreek, terwijl Ik bij jullie ben, want alle dingen die over Mij geschreven werden in de wet van Mozes en de profeten en de Psalmen, moeten vervuld worden Eig.Vert.
(Luc 24:44 – proeve van NCV)

Wat is profetie?
Profetie is het spreken van het woord van God. Er zijn talloze profeten geroepen; de grote zijn algemeen bekend. Mozes was echter ook een profeet:

En Ieue (Jahweh) zegt tot mij: Zij deden goed met wat zij spraken. Een Profeet zal Ik voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals jij, en Ik geef Mijn woorden in Zijn mond; en Hij spreekt tot hen al wat Ik Hem zal opdragen. Eig.Vert.
(Deut 18:17-18 – Eig.Vert.)

 

En dat geldt ook voor David, zoals Petrus vaststelt op de pinksterdag, Hand. 2:29,30 maar zeker ook voor Daniël. Dat zegt de Heer zelf in Mattheus 24:15. Johannes de doper wordt zelfs groter genoemd dan de profeten voor hem. Maar de allergrootste van alle profeten is de Heer Jezus Christus zelf; we zien Hem zo in de Onthulling (meestal Openbaring genoemd) van Jezus Christus. Hij spreekt daar profetisch. Overigens wordt Hij in dat bijzondere Bijbelboek ook als Priester en Koning voorgesteld.

De profeet spreekt meestal naar aanleiding van gebeurtenissen in zijn dagen. Dat spreken geeft soms een terugblik op voorbije tijden, maar het geeft ook geestelijk doorzicht op de situatie van zijn dagen. Vaak worden de zonden van het volk Israël of later van Juda en Israël scherp aangesproken door de optredende profeet.
Het andere en meest bekende aspect, maar ook het moeilijkste, is de vervulling in de (soms verre) toekomst.

Dat Bijbelse profetie Gods woord is, en dus de waarheid, blijkt uit de nauwgezette vervulling en eert de Schepper van dat Woord: God, de Vader, zelf. Hij spreekt en doet wat Hij zegt! Dat is werkelijk de ware en enige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus.

Meerdere vervullingen
De moeilijkheid van heel wat profetische uitspraken is, dat zij meerdere lagen kennen. Er zijn meer vervullingen op verschillende tijdstippen in de toekomst. Zo blijken profetieën over de komst van de Messias (dat blijkt Jezus te zijn) vervuld te worden in Zijn komst in vernedering als Mens, maar ook in Zijn komst nadat het lichaam van Christus weggerukt is van de aarde. Het is dan niet altijd duidelijk, welke tijd bedoeld wordt. Zo gaat Psalm 2 over beide!

Typologie is in feite een vorm van verborgen profetie. De typen uit de Schrift kennen soms ook meerdere vervullingen en kunnen op verschillende tijden wijzen. De eigenaardige geschiedenissen blijken achteraf verrassend heen te wijzen naar toekomstige gebeurtenissen en periodes in Gods handelen met Israël, met Zijn Messias en/of met de volkeren. En niet zelden is sprake van onderbroken geschiedenissen, die wijzen naar de onderbreking van Gods handelen met Zijn volk: de tijd waarin het lichaam van Christus geroepen wordt.

Heel de Schrift profetisch
In feite maakt de Heer Zijn discipelen in Lucas 24:44 duidelijk, dat heel de Tenach [OT] van Hem spreekt. Dat kan ook niet anders, want Hij is het Woord van God. Wanneer God spreekt, gaat het over Zijn Zoon. Alle profetie van de grote en kleine profeten draait op een of andere manier om Hem of loopt op Zijn komst uit. Maar ook de Thora (Genesis tot en met Deuteronomium) spreekt in feite profetisch van Hem. De Thora heeft een schaduw van de toekomstige (dingen) Heb. 10:1 En niet te vergeten: de Psalmen spreken van Christus, van Hem die komen zou.

Een prachtig voorbeeld is de allereerste zin van Psalm 1:1:

Gelukkig is de man die niet gaat in de raad van de goddelozen en niet staat op de weg van de zondaren en niet zit in de zetel van de spotters,maar veeleer is in de Thora (onderwijzing) van Ieue (Ik ben) zijn genoegen, en Zijn Thora overweegt hij dag en nacht. Eig.Vert.
(Psalm 1:1 – proeve van NCV)

De enige man die aan deze woorden 100% kon voldoen, is de Heer Jezus Christus. Hij was voortdurend bezig met de Schriften, kennelijk op 12-jarige leeftijd al. Hij was in de tempel te vinden in gesprek met de geestelijke leiders van Israël in die tijd. En Hij deed hen versteld staan over de vragen die Hij stelde. Gaandeweg blijkt dat Hij beter begreep dan wie ook in Zijn dagen, wat de woorden van God werkelijk betekenen, en dat ze over Hem zelf gaan!

 

Date Gorter

 

Verwante onderwerpen:

profetie
Deel met anderen