Goed nieuws komt van God

‘Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derde dage opgewekt, naar de Schriften’

Elke dag kunnen we het laatste nieuws lezen of horen via radio, televisie en internet media. Soms is het goed nieuws, maar meestal slecht nieuws. Het slechtste nieuws is als er iemand omkomt. En het beste nieuws is om te horen dat er een kind is geboren en een nieuw leven start. Leven is goed nieuws, dood is slecht nieuws.

In principe is iedereen stervende. Op het moment dat een baby is geboren, staat vast dat deze mens ook zal overlijden. Zelfs iemand die honderd jaar oud wordt, zal uiteindelijk sterven. Daarmee is er ook veel slechts nieuws in de wereld. 

Circa tweeduizend jaar geleden deed God iets waardoor Hij het mogelijk maakte ons goed nieuws te vertellen. Hij zond Zijn eniggeboren Zoon om aan het kruis te sterven en opgewekt te worden uit de doden op de derde dag. Door dit offer stuurt God ons een bericht dat ons allemaal gelukkig maakt. 

Dit goede nieuws is zó duidelijk voor wie er van op de hoogte is! Deze tekst ‘goed nieuws komt van God’ is geschreven in ca. 1973. De tijd dat ook in Nederland de leegloop van kerken reeds op gang gekomen was. De vier bekende ‘zuilen’ protestantisme, katholicisme, socialisme en liberalisme zorgden voor vier sterk gescheiden groepen in de samenleving. De grote verandering komt op gang, niet meer denken vanuit de groep waar je bij hoort, maar handelen vanuit een eigen denken, het beste voor jezelf uit het leven halen. In 2018 is het percentage ‘niet-religieuzen’ voor het eerst groter dan het aantal mensen die ‘een religie aanhangen’, ofwel ‘iets geloven’. 

In het verleden waren er vaak harde tegenstellingen tegen kerken en de beleden godsdienst. (Karl Marx – 1844: religie is opium van het volk. Naar de mening van Marx vraagt communisme om atheïsme en vangt communisme aan waar atheïsme begint.) De vraag is niet of er op grond van Gods Woord naar andere verhoudingen gezocht moest worden tussen absolute macht en burgers, maar het resultaat is dat het atheïsme wordt gepredikt: geen God meer, geen Woord meer. Een ware strijd in de hemelse gewesten! 

Door de ontkerkelijking in de onze maatschappij hebben veel mensen geen weet meer van Gods Woord. Ook al is men niet eens tegen geloof, men weet er (vrijwel) niets van. En dat betekent een nieuwe situatie bij het vinden van aansluiting bij deze onwetenden. 

In principe kan elk willekeurig mens op de hoogte zijn van het bestaan van God: “Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, Zijn onwaarneembare kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping van de wereld [Gr.: kosmos] door Zijn daden met het verstand doorzien ….” Rom.1:20

Tegenwoordig zullen er mensen zijn, die absoluut niets van enig geloof willen weten en mensen die domweg niets van enig geloof afweten. Dit was rond het begin van de jaartelling ondenkbaar, ieder volk kende ‘goden’. Hetzij van Griekse, Romeinse of zelfs nog Egyptische signatuur en anders wel natuurgoden. Beelden en tempels waren in overvloed aanwezig. De apostel Paulus sluit dan ook aan bij deze gedachtewereld als hij in Athene een toespraak houdt: ‘Mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen, dat gij in elk opzicht buitengewoon religieus zijt; want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen van uw verering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift: Aan een onbekende god.’ Hand. 17:22,23

Toen Paulus eindigde met te vertellen – dat God een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaar­dig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken – vervielen veel toehoorders in bespotting: een opstanding van doden! 

Toch, en toch! Dit is het goede nieuws van God! 

Net als de Griekse toehoorders in Athene wil het er tegenwoordig bij veel mensen niet in dat de dood en het offer van de Geliefde Zoon het startpunt is voor de redding van alle mensen. Dat God Hem opwekt uit de doden, dit is naar de Schriften, Gods heilig Woord, is het bewijs dat het uit God is. Het is goed nieuws van God! 

‘Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derde dage opgewekt, naar de Schriften’. 1Kor.15:3,4  God zegt daarmee dat de dood op een dag weggedaan zal worden vanwege het offer van Christus. God zegt dat ons redding gegeven wordt, wanneer we dit nieuws geloven. Dat betekent dat zelfs indien we sterven, dat we weer levend gemaakt worden. God geeft ons een nieuw leven. 

Het denken van de mens, die geen ‘bijbelkennis’ heeft meegekregen, kan maar moeilijk aanvaarden dat deze dood van Jezus Christus goed nieuws is. Reden temeer om dit goede nieuws door te geven! Want de kruisdood, (voor sommigen een dwaasheid) en de opstanding zijn het fundament voor eonisch leven dat God in Liefde geeft. En zoals kruisdood en opwekking een feit zijn, zal het teniet doen van de dood en de heerschappij van Christus Jezus een feit worden!  

Het goede nieuws van God stopt niet bij deze geweldige belofte. Iedere dag wordt ons leven beter gemaakt door dit nieuws, zodat ons dagelijks redding geschonken wordt. Van deze vreugde kunnen genieten is een voorbode van wat in het verschiet ligt! Er is alleen maar goed nieuws, het is het beste nieuws ooit! Het is goed nieuws van God!

Gedachten bij ‘God’s good news’ van D.H.Hough. Unsearchable Riches LXIV p.48.
Hans van der Kleij

Deel met anderen