Artikel CIP over alverzoening

Vandaag is een artikel op CIP verschenen dat ik mocht schrijven over de “alverzoening”, met de titel: “Waarom ik niet geloof dat ongelovigen voor eeuwig verloren gaan”. Hieronder de tekst van het artikel:

Een pijnpunt bij veel Christenen is het idee dat God, Die liefde is, het toelaat dat zoveel mensen voor eeuwig verloren gaan en gepijnigd worden. Bovendien is het een reden voor veel niet Christenen om niet in zo’n God te willen geloven. Christenen worstelen ermee en komen met verschillende uitleggingen en oplossingen. Zo wordt er gezegd dat het niet Gods schuld is, de mens koos tegen Hem, het is hun eigen schuld. Anderen beweren dat God het nodig heeft om Zijn rechtvaardigheid te tonen. Weer anderen zeggen dat God ongelovigen niet eindeloos straft, maar dat iedereen eens met Hem verzoend zal zijn, de ‘Alverzoeningsleer’.

Het belangrijkste in deze vragen is niet wat ons rechtvaardig of goed lijkt, maar wat God in Zijn woord ons hierover leert. En ik denk dat daar een antwoord te vinden is, dat bovendien recht doet aan Gods liefde en rechtvaardigheid.

Oordeel

Allereerst is de Bijbel er duidelijk over dat er een oordeel is. Keer op keer lezen we dat zij die geloven gered zullen worden, het koninkrijk binnen gaan of deel hebben aan de opname. Eveneens lezen we op meerdere plekken van oordeel over de anderen. Zo lezen we in Openbaring 20 dat zij die nog niet opgestaan zijn voor de grote witte troon staan en daar geoordeeld en in de poel van vuur gegooid worden, de tweede dood. Dat er een moment komt waarin ongelovigen gericht worden staat vast, en is Bijbels. Dit ontkennen is dus niet de oplossing.

Redt God alle mensen?

Maar er zijn ook andere teksten, met name in de brieven van Paulus, die het tegenovergestelde lijken te beweren. Zo lezen we in 1Tim 4:10 dat God de redder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Het ‘in het bijzonder’ laat zien dat het voor de hele groep geldt, dus ook de ongelovigen, maar net iets meer voor gelovigen. Wat betekent dat? Hoe kan God de redder van ongelovigen zijn als zij niet gered worden?

En er zijn meer teksten. Zo is in de Bijbel ‘rechtvaardig zijn’ vaak een synoniem voor ‘gered zijn’. Dan lezen we in Romeinen 5 vanaf vers 12 een vergelijking. Door één mens kwam de dood de wereld binnen, en werd doorgegeven aan alle mensen. Vers 18 vat samen:

Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven.NBV
(Rom 5:18 – NBV)

Er wordt wel eens tegengeworpen dat allen hier geen allen betekent, maar bijvoorbeeld ‘alle soorten mensen’ of ‘allen die geloven‘, maar dat past niet in de vergelijking. Door één mens is de dood doorgegeven aan alle mensen, niemand uitgezonderd. En op dezelfde manier zal het gaan met de rechtvaardigheid van allen.

En er zijn meer van dit soort verzen. We lezen dat God alles met Zich zal verzoenen (Kol 1:20), wat betekent dat Hij ervoor zal zorgen dat niemand meer vijandig is tegen Hem. Ook hier blijkt uit de context dat alles écht alles moet betekenen, want hetzelfde woord werd in vers 15 nog gebruikt om te zeggen dat alles door Hem gemaakt is, niets uitgezonderd. En in Filippenzen 2:10,11 lezen we dat er een moment zal komen dat elke knie zich buigt en iedereen belijdt dat Jezus Heer is, tot eer van God. Dit is geen gedwongen iets, want belijden is iets dat je van binnenuit doet, van harte, wat ook uit het Griekse woord voor belijden blijkt.

De vraag is dan, hoe kan de Bijbel zowel over eeuwig oordeel spreken als zeggen dat iedereen gered, gerechtvaardigd en verzoend zal zijn? De sleutel, zo blijkt, zit hem in het woordje eeuwig.

Hoe lang is eeuwig?

Want dat is het probleem toch? Als ongelovigen eindeloos gestraft worden, kan er nooit een moment zijn dat ze nog gered worden. Maar is dat ook een Bijbelse gedachte? Is eeuwig echt eindeloos? Een terechte vraag, want als je het Hebreeuwse en Griekse woord voor eeuwig nagaat, dan kom je een hoop dingen tegen die eeuwig genoemd worden maar niet eindeloos zijn. Gods verbond met Israël wordt eeuwig genoemd (Lev 24:8), maar eindigt toch (Jer 31:31-34). Ook van de aarde wordt gezegd dat ze eeuwig staat (Pred 1:4), maar zij zal verdwijnen en plaatsmaken voor de nieuwe. Ergens anders lezen we: ‘eeuwige heuvels zinken ineen’ (Hab 3:6). Zo zijn er nog talloze voorbeelden in de Bijbel.

Hoe komen we preciezer te weten wat dit woord betekent? Tegenwoordig zouden we misschien een woordenboek pakken. Wat blijkt nu? We hebben ook woordenboeken uit de tijd van Jezus waarin dit woord beschreven staat. En daar vinden we dat dit woord gebruikt wordt voor onbepaalde, lange tijdperken, bijvoorbeeld een mensenleven. Maar dus wel degelijk tijdperken met een begin en einde. Het idee van oneindigheid was totaal onbekend bij dit woord, en is pas later onder invloed van de Griekse filosofie en heidense denkbeelden over het hiernamaals terechtgekomen in het Christendom.

Als we dit woord even als ’tijdperk’ weergeven, dan zien we ook dat de Bijbel er zo over spreekt. Zo lezen we over ‘voor de tijdperken’ (1Kor 2:7) en ‘de afsluiting van de tijdperken’ (Heb 9:26). Ook als je alle voorkomens nagaat van de woorden, vind je nergens de noodzaak om ‘eindeloos’ als betekenis te nemen, maar juist voorbeelden van het tegenovergestelde.

God redt alle mensen

Zo wordt duidelijk hoe de Bijbel over zowel oordeel als redding voor iedereen kan spreken. Het oordeel is er, maar is niet eindeloos. De poel van vuur, de tweede dood, zal als laatste vijand teniet gedaan worden, en allen zullen levend gemaakt worden (1Kor 15:22-28). Na dat moment zullen allen God van harte erkennen en belijden, verzoend en gered worden. God is dus écht de redder van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen, omdat wij dit nu al weten en niet veroordeeld zullen worden. Zo doen we recht aan Gods liefde én Zijn rechtvaardigheid, wat een heerlijk evangelie!

Thijs Amersfoort

Lees hier het tweede artikel over alverzoening op CIP
Gaan gelovigen voor eeuwig verloren? In reactie op Raymond R. Hausoul

Lees hier meer over het onderwerp:
Hoelang is eeuwig?
Is er een hel?

Verwante onderwerpen:
Alverzoening
Eeuwig en eeuwigheid
redding
Deel met anderen